ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ابراهیم نیا ، علی فرزانه، محمد جواد احمدی زاده، عباس عبادی، احمد عامریون، شهرام توفیقی، علی ایوبیان، (1395). آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی، مجله پژوهش سلامت، 2(2)، 133-142. magiran.com/p1698899
Mehadi Ebrahim Nia , Ali Farzaneh, Mohammad Javad Ahmadizadeh, Abbas Ebadi, Ahmad Amerioon, Shahram Tofighi, Ali Ayoobian, (2017). Diagnosis of Medical Education System Integration with Higher Staff in a Health Organization; a Qualitative Study, Health Research Journal, 2(2), 133-142. magiran.com/p1698899
مهدی ابراهیم نیا ، علی فرزانه، محمد جواد احمدی زاده، عباس عبادی، احمد عامریون، شهرام توفیقی، علی ایوبیان، آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی. مجله پژوهش سلامت، 1395؛ 2(2): 133-142. magiran.com/p1698899
Mehadi Ebrahim Nia , Ali Farzaneh, Mohammad Javad Ahmadizadeh, Abbas Ebadi, Ahmad Amerioon, Shahram Tofighi, Ali Ayoobian, Diagnosis of Medical Education System Integration with Higher Staff in a Health Organization; a Qualitative Study, Health Research Journal, 2017; 2(2): 133-142. magiran.com/p1698899
مهدی ابراهیم نیا ، علی فرزانه، محمد جواد احمدی زاده، عباس عبادی، احمد عامریون، شهرام توفیقی، علی ایوبیان، "آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی"، مجله پژوهش سلامت 2، شماره 2 (1395): 133-142. magiran.com/p1698899
Mehadi Ebrahim Nia , Ali Farzaneh, Mohammad Javad Ahmadizadeh, Abbas Ebadi, Ahmad Amerioon, Shahram Tofighi, Ali Ayoobian, "Diagnosis of Medical Education System Integration with Higher Staff in a Health Organization; a Qualitative Study", Health Research Journal 2, no.2 (2017): 133-142. magiran.com/p1698899
مهدی ابراهیم نیا ، علی فرزانه، محمد جواد احمدی زاده، عباس عبادی، احمد عامریون، شهرام توفیقی، علی ایوبیان، (1395). 'آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی'، مجله پژوهش سلامت، 2(2)، صص.133-142. magiran.com/p1698899
Mehadi Ebrahim Nia , Ali Farzaneh, Mohammad Javad Ahmadizadeh, Abbas Ebadi, Ahmad Amerioon, Shahram Tofighi, Ali Ayoobian, (2017). 'Diagnosis of Medical Education System Integration with Higher Staff in a Health Organization; a Qualitative Study', Health Research Journal, 2(2), pp.133-142. magiran.com/p1698899
مهدی ابراهیم نیا ؛ علی فرزانه؛ محمد جواد احمدی زاده؛ عباس عبادی؛ احمد عامریون؛ شهرام توفیقی؛ علی ایوبیان. "آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی". مجله پژوهش سلامت، 2 ،2 ، 1395، 133-142. magiran.com/p1698899
Mehadi Ebrahim Nia ; Ali Farzaneh; Mohammad Javad Ahmadizadeh; Abbas Ebadi; Ahmad Amerioon; Shahram Tofighi; Ali Ayoobian. "Diagnosis of Medical Education System Integration with Higher Staff in a Health Organization; a Qualitative Study", Health Research Journal, 2, 2, 2017, 133-142. magiran.com/p1698899
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال