ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن دهقانی، منیر نظری، (1393). مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کم بینایان با افراد سالم در موسسه بهزیستی شهرستان شاهرود سال 1392، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1(1)، 32-41. magiran.com/p1698925
M. Dehghani, M. Nazari, (2014). The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1(1), 32-41. magiran.com/p1698925
محسن دهقانی، منیر نظری، مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کم بینایان با افراد سالم در موسسه بهزیستی شهرستان شاهرود سال 1392. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1393؛ 1(1): 32-41. magiran.com/p1698925
M. Dehghani, M. Nazari, The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392, Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2014; 1(1): 32-41. magiran.com/p1698925
محسن دهقانی، منیر نظری، "مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کم بینایان با افراد سالم در موسسه بهزیستی شهرستان شاهرود سال 1392"، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 1، شماره 1 (1393): 32-41. magiran.com/p1698925
M. Dehghani, M. Nazari, "The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing 1, no.1 (2014): 32-41. magiran.com/p1698925
محسن دهقانی، منیر نظری، (1393). 'مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کم بینایان با افراد سالم در موسسه بهزیستی شهرستان شاهرود سال 1392'، نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1(1)، صص.32-41. magiran.com/p1698925
M. Dehghani, M. Nazari, (2014). 'The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392', Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1(1), pp.32-41. magiran.com/p1698925
محسن دهقانی؛ منیر نظری. "مقایسه هوش هیجانی نابینایان و کم بینایان با افراد سالم در موسسه بهزیستی شهرستان شاهرود سال 1392". نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 1 ،1 ، 1393، 32-41. magiran.com/p1698925
M. Dehghani; M. Nazari. "The comparison of Emotional Quotient in blinds and low visions with normal sighted people in Shahroud welfare organization, 1392", Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 1, 1, 2014, 32-41. magiran.com/p1698925
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال