ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف اعظمی، عبداالله معتمدی، الهه فروغی نژاد، محمد جلالوند، محمد مهرداد صدر، (1395). نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان، نشریه روانشناسی پیری، 2(3)، 205-215. magiran.com/p1699039
Yousef Aazami, Abdolah Motamedi , Elahe Foroughinejad, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrdad Sadr, (2016). The role of personality traits, religious attitudes and locus of control in predicting quality of the marital relationship, Journal of Aging Psychology, 2(3), 205-215. magiran.com/p1699039
یوسف اعظمی، عبداالله معتمدی، الهه فروغی نژاد، محمد جلالوند، محمد مهرداد صدر، نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان. نشریه روانشناسی پیری، 1395؛ 2(3): 205-215. magiran.com/p1699039
Yousef Aazami, Abdolah Motamedi , Elahe Foroughinejad, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrdad Sadr, The role of personality traits, religious attitudes and locus of control in predicting quality of the marital relationship, Journal of Aging Psychology, 2016; 2(3): 205-215. magiran.com/p1699039
یوسف اعظمی، عبداالله معتمدی، الهه فروغی نژاد، محمد جلالوند، محمد مهرداد صدر، "نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان"، نشریه روانشناسی پیری 2، شماره 3 (1395): 205-215. magiran.com/p1699039
Yousef Aazami, Abdolah Motamedi , Elahe Foroughinejad, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrdad Sadr, "The role of personality traits, religious attitudes and locus of control in predicting quality of the marital relationship", Journal of Aging Psychology 2, no.3 (2016): 205-215. magiran.com/p1699039
یوسف اعظمی، عبداالله معتمدی، الهه فروغی نژاد، محمد جلالوند، محمد مهرداد صدر، (1395). 'نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان'، نشریه روانشناسی پیری، 2(3)، صص.205-215. magiran.com/p1699039
Yousef Aazami, Abdolah Motamedi , Elahe Foroughinejad, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrdad Sadr, (2016). 'The role of personality traits, religious attitudes and locus of control in predicting quality of the marital relationship', Journal of Aging Psychology, 2(3), pp.205-215. magiran.com/p1699039
یوسف اعظمی؛ عبداالله معتمدی؛ الهه فروغی نژاد؛ محمد جلالوند؛ محمد مهرداد صدر. "نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان". نشریه روانشناسی پیری، 2 ،3 ، 1395، 205-215. magiran.com/p1699039
Yousef Aazami; Abdolah Motamedi ; Elahe Foroughinejad; Mohammad Jalalvand; Mohammad Mehrdad Sadr. "The role of personality traits, religious attitudes and locus of control in predicting quality of the marital relationship", Journal of Aging Psychology, 2, 3, 2016, 205-215. magiran.com/p1699039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال