ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم عسکری، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، (1396). بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس Garra persica (Berg، 1914) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 5(4)، 39-47. magiran.com/p1699082
Ghasem Askari, Ali Shabani, Hamid Reza Rezaei, (2017). Genetic diversity of Garra persica (Berg, 1914) in the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province by using microsatellite marker, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 5(4), 39-47. magiran.com/p1699082
قاسم عسکری، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس Garra persica (Berg، 1914) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 1396؛ 5(4): 39-47. magiran.com/p1699082
Ghasem Askari, Ali Shabani, Hamid Reza Rezaei, Genetic diversity of Garra persica (Berg, 1914) in the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province by using microsatellite marker, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 2017; 5(4): 39-47. magiran.com/p1699082
قاسم عسکری، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، "بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس Garra persica (Berg، 1914) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره"، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 5، شماره 4 (1396): 39-47. magiran.com/p1699082
Ghasem Askari, Ali Shabani, Hamid Reza Rezaei, "Genetic diversity of Garra persica (Berg, 1914) in the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province by using microsatellite marker", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology 5, no.4 (2017): 39-47. magiran.com/p1699082
قاسم عسکری، علی شعبانی، حمیدرضا رضایی، (1396). 'بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس Garra persica (Berg، 1914) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره'، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 5(4)، صص.39-47. magiran.com/p1699082
Ghasem Askari, Ali Shabani, Hamid Reza Rezaei, (2017). 'Genetic diversity of Garra persica (Berg, 1914) in the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province by using microsatellite marker', Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 5(4), pp.39-47. magiran.com/p1699082
قاسم عسکری؛ علی شعبانی؛ حمیدرضا رضایی. "بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سنگ لیس Garra persica (Berg، 1914) در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره". فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 5 ،4 ، 1396، 39-47. magiran.com/p1699082
Ghasem Askari; Ali Shabani; Hamid Reza Rezaei. "Genetic diversity of Garra persica (Berg, 1914) in the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province by using microsatellite marker", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 5, 4, 2017, 39-47. magiran.com/p1699082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال