ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم احمدی قویدلان، رضا امیری چایجان، (1396). بهینه سازی خشک کردن مغز فندق در خشک کن مادون قرمز با پیش تیمار مایکروویو به کمک روش سطح پاسخ، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(3)، 165-178. magiran.com/p1699331
Maryam Ahmadi Ghavidelan, Reza Amiri Chayjan, (2017). Optimization of hazelnut kernel drying in an infrared dryer with microwave pretreatment using response surface methodology, Food Science and Technology, 14(3), 165-178. magiran.com/p1699331
مریم احمدی قویدلان، رضا امیری چایجان، بهینه سازی خشک کردن مغز فندق در خشک کن مادون قرمز با پیش تیمار مایکروویو به کمک روش سطح پاسخ. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1396؛ 14(3): 165-178. magiran.com/p1699331
Maryam Ahmadi Ghavidelan, Reza Amiri Chayjan, Optimization of hazelnut kernel drying in an infrared dryer with microwave pretreatment using response surface methodology, Food Science and Technology, 2017; 14(3): 165-178. magiran.com/p1699331
مریم احمدی قویدلان، رضا امیری چایجان، "بهینه سازی خشک کردن مغز فندق در خشک کن مادون قرمز با پیش تیمار مایکروویو به کمک روش سطح پاسخ"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 14، شماره 3 (1396): 165-178. magiran.com/p1699331
Maryam Ahmadi Ghavidelan, Reza Amiri Chayjan, "Optimization of hazelnut kernel drying in an infrared dryer with microwave pretreatment using response surface methodology", Food Science and Technology 14, no.3 (2017): 165-178. magiran.com/p1699331
مریم احمدی قویدلان، رضا امیری چایجان، (1396). 'بهینه سازی خشک کردن مغز فندق در خشک کن مادون قرمز با پیش تیمار مایکروویو به کمک روش سطح پاسخ'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(3)، صص.165-178. magiran.com/p1699331
Maryam Ahmadi Ghavidelan, Reza Amiri Chayjan, (2017). 'Optimization of hazelnut kernel drying in an infrared dryer with microwave pretreatment using response surface methodology', Food Science and Technology, 14(3), pp.165-178. magiran.com/p1699331
مریم احمدی قویدلان؛ رضا امیری چایجان. "بهینه سازی خشک کردن مغز فندق در خشک کن مادون قرمز با پیش تیمار مایکروویو به کمک روش سطح پاسخ". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14 ،3 ، 1396، 165-178. magiran.com/p1699331
Maryam Ahmadi Ghavidelan; Reza Amiri Chayjan. "Optimization of hazelnut kernel drying in an infrared dryer with microwave pretreatment using response surface methodology", Food Science and Technology, 14, 3, 2017, 165-178. magiran.com/p1699331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال