ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید زاهدی، ابراهیم رحیمی ، مریم زاهدی، حسن ممتاز، حسن شجاعی، (1396). بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19(2)، 88-97. magiran.com/p1699415
Mahshid Zahedi, Ebrahim Rahimi , Maryam Zahedi, Hasan Momtaz, Hasan Shojaii, (2017). Prevalence of Salmonella enteritidis and S. typhimurium in marketed meat in Shahrekord in 2014, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19(2), 88-97. magiran.com/p1699415
مهشید زاهدی، ابراهیم رحیمی ، مریم زاهدی، حسن ممتاز، حسن شجاعی، بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1396؛ 19(2): 88-97. magiran.com/p1699415
Mahshid Zahedi, Ebrahim Rahimi , Maryam Zahedi, Hasan Momtaz, Hasan Shojaii, Prevalence of Salmonella enteritidis and S. typhimurium in marketed meat in Shahrekord in 2014, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2017; 19(2): 88-97. magiran.com/p1699415
مهشید زاهدی، ابراهیم رحیمی ، مریم زاهدی، حسن ممتاز، حسن شجاعی، "بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19، شماره 2 (1396): 88-97. magiran.com/p1699415
Mahshid Zahedi, Ebrahim Rahimi , Maryam Zahedi, Hasan Momtaz, Hasan Shojaii, "Prevalence of Salmonella enteritidis and S. typhimurium in marketed meat in Shahrekord in 2014", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 19, no.2 (2017): 88-97. magiran.com/p1699415
مهشید زاهدی، ابراهیم رحیمی ، مریم زاهدی، حسن ممتاز، حسن شجاعی، (1396). 'بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19(2)، صص.88-97. magiran.com/p1699415
Mahshid Zahedi, Ebrahim Rahimi , Maryam Zahedi, Hasan Momtaz, Hasan Shojaii, (2017). 'Prevalence of Salmonella enteritidis and S. typhimurium in marketed meat in Shahrekord in 2014', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19(2), pp.88-97. magiran.com/p1699415
مهشید زاهدی؛ ابراهیم رحیمی ؛ مریم زاهدی؛ حسن ممتاز؛ حسن شجاعی. "بررسی شیوع آلودگی سالمونلا اینترتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم در گوشت های عرضه شده در شهرکرد سال 1393". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19 ،2 ، 1396، 88-97. magiran.com/p1699415
Mahshid Zahedi; Ebrahim Rahimi ; Maryam Zahedi; Hasan Momtaz; Hasan Shojaii. "Prevalence of Salmonella enteritidis and S. typhimurium in marketed meat in Shahrekord in 2014", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19, 2, 2017, 88-97. magiran.com/p1699415
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال