ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذر معزی ، سینا ملایی، هاله دادگستر، (1395). بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، مجله علوم پزشکی پارس، 14(4)، 51-61. magiran.com/p1699507
Dr Azar Moezy , Dr Sina Malai, Dr Haleh Dadgostar, (2017). The correlation between mechanical low back pain and foot overpronation in patients referred to Hazrat Rasool Hospital, Pars Journal of Medical Sciences, 14(4), 51-61. magiran.com/p1699507
آذر معزی ، سینا ملایی، هاله دادگستر، بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص). مجله علوم پزشکی پارس، 1395؛ 14(4): 51-61. magiran.com/p1699507
Dr Azar Moezy , Dr Sina Malai, Dr Haleh Dadgostar, The correlation between mechanical low back pain and foot overpronation in patients referred to Hazrat Rasool Hospital, Pars Journal of Medical Sciences, 2017; 14(4): 51-61. magiran.com/p1699507
آذر معزی ، سینا ملایی، هاله دادگستر، "بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)"، مجله علوم پزشکی پارس 14، شماره 4 (1395): 51-61. magiran.com/p1699507
Dr Azar Moezy , Dr Sina Malai, Dr Haleh Dadgostar, "The correlation between mechanical low back pain and foot overpronation in patients referred to Hazrat Rasool Hospital", Pars Journal of Medical Sciences 14, no.4 (2017): 51-61. magiran.com/p1699507
آذر معزی ، سینا ملایی، هاله دادگستر، (1395). 'بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)'، مجله علوم پزشکی پارس، 14(4)، صص.51-61. magiran.com/p1699507
Dr Azar Moezy , Dr Sina Malai, Dr Haleh Dadgostar, (2017). 'The correlation between mechanical low back pain and foot overpronation in patients referred to Hazrat Rasool Hospital', Pars Journal of Medical Sciences, 14(4), pp.51-61. magiran.com/p1699507
آذر معزی ؛ سینا ملایی؛ هاله دادگستر. "بررسی ارتباط کمردرد مکانیکی با پروناسیون بیش از حد پا در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)". مجله علوم پزشکی پارس، 14 ،4 ، 1395، 51-61. magiran.com/p1699507
Dr Azar Moezy ; Dr Sina Malai; Dr Haleh Dadgostar. "The correlation between mechanical low back pain and foot overpronation in patients referred to Hazrat Rasool Hospital", Pars Journal of Medical Sciences, 14, 4, 2017, 51-61. magiran.com/p1699507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال