ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول بلاوی، (1396). صوره السجین الفلسطینی فی دیوان «ورده علی جبین القدس» لهارون هاشم رشید، نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 19(2)، 1-21. magiran.com/p1699727
Rasool Balawi, (2017). The image of palestinian prisoner in the Haroon Hashem's divan a flower on the forehead of Qods, Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 19(2), 1-21. magiran.com/p1699727
رسول بلاوی، صوره السجین الفلسطینی فی دیوان «ورده علی جبین القدس» لهارون هاشم رشید. نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 1396؛ 19(2): 1-21. magiran.com/p1699727
Rasool Balawi, The image of palestinian prisoner in the Haroon Hashem's divan a flower on the forehead of Qods, Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 2017; 19(2): 1-21. magiran.com/p1699727
رسول بلاوی، "صوره السجین الفلسطینی فی دیوان «ورده علی جبین القدس» لهارون هاشم رشید"، نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 19، شماره 2 (1396): 1-21. magiran.com/p1699727
Rasool Balawi, "The image of palestinian prisoner in the Haroon Hashem's divan a flower on the forehead of Qods", Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah 19, no.2 (2017): 1-21. magiran.com/p1699727
رسول بلاوی، (1396). 'صوره السجین الفلسطینی فی دیوان «ورده علی جبین القدس» لهارون هاشم رشید'، نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 19(2)، صص.1-21. magiran.com/p1699727
Rasool Balawi, (2017). 'The image of palestinian prisoner in the Haroon Hashem's divan a flower on the forehead of Qods', Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 19(2), pp.1-21. magiran.com/p1699727
رسول بلاوی. "صوره السجین الفلسطینی فی دیوان «ورده علی جبین القدس» لهارون هاشم رشید". نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 19 ،2 ، 1396، 1-21. magiran.com/p1699727
Rasool Balawi. "The image of palestinian prisoner in the Haroon Hashem's divan a flower on the forehead of Qods", Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 19, 2, 2017, 1-21. magiran.com/p1699727
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال