ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری روشنفکر، خلیل پروینی، خاطره احمدی، (1396). دراسه فی رسم الشخصیات النسائیه المقاومه روایه عینا ام موسی نموذجا، نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 19(2)، 23-43. magiran.com/p1699732
Kobra Roshanfekr, Khalil Parvini, Khatereh Ahmadi, (2017). Novel «The Eyes of Mosa, s Mother» «Resistance women's characterization», Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 19(2), 23-43. magiran.com/p1699732
کبری روشنفکر، خلیل پروینی، خاطره احمدی، دراسه فی رسم الشخصیات النسائیه المقاومه روایه عینا ام موسی نموذجا. نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 1396؛ 19(2): 23-43. magiran.com/p1699732
Kobra Roshanfekr, Khalil Parvini, Khatereh Ahmadi, Novel «The Eyes of Mosa, s Mother» «Resistance women's characterization», Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 2017; 19(2): 23-43. magiran.com/p1699732
کبری روشنفکر، خلیل پروینی، خاطره احمدی، "دراسه فی رسم الشخصیات النسائیه المقاومه روایه عینا ام موسی نموذجا"، نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 19، شماره 2 (1396): 23-43. magiran.com/p1699732
Kobra Roshanfekr, Khalil Parvini, Khatereh Ahmadi, "Novel «The Eyes of Mosa, s Mother» «Resistance women's characterization»", Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah 19, no.2 (2017): 23-43. magiran.com/p1699732
کبری روشنفکر، خلیل پروینی، خاطره احمدی، (1396). 'دراسه فی رسم الشخصیات النسائیه المقاومه روایه عینا ام موسی نموذجا'، نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 19(2)، صص.23-43. magiran.com/p1699732
Kobra Roshanfekr, Khalil Parvini, Khatereh Ahmadi, (2017). 'Novel «The Eyes of Mosa, s Mother» «Resistance women's characterization»', Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 19(2), pp.23-43. magiran.com/p1699732
کبری روشنفکر؛ خلیل پروینی؛ خاطره احمدی. "دراسه فی رسم الشخصیات النسائیه المقاومه روایه عینا ام موسی نموذجا". نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه، 19 ،2 ، 1396، 23-43. magiran.com/p1699732
Kobra Roshanfekr; Khalil Parvini; Khatereh Ahmadi. "Novel «The Eyes of Mosa, s Mother» «Resistance women's characterization»", Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah, 19, 2, 2017, 23-43. magiran.com/p1699732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال