ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود فیض، امین عارفی، امین کهیاری حقیقت، (1395). تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 8(16)، 185-209. magiran.com/p1699939
Amin Kahyari Haghighat , Amin Arefi, (2017). The mediating role of the attractiveness of celebrities on advertising effectiveness in Iran (Case Study: Ecut, clothing group), Journal of Busines Administration Researches, 8(16), 185-209. magiran.com/p1699939
داود فیض، امین عارفی، امین کهیاری حقیقت، تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات. نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 1395؛ 8(16): 185-209. magiran.com/p1699939
Amin Kahyari Haghighat , Amin Arefi, The mediating role of the attractiveness of celebrities on advertising effectiveness in Iran (Case Study: Ecut, clothing group), Journal of Busines Administration Researches, 2017; 8(16): 185-209. magiran.com/p1699939
داود فیض، امین عارفی، امین کهیاری حقیقت، "تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات"، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 8، شماره 16 (1395): 185-209. magiran.com/p1699939
Amin Kahyari Haghighat , Amin Arefi, "The mediating role of the attractiveness of celebrities on advertising effectiveness in Iran (Case Study: Ecut, clothing group)", Journal of Busines Administration Researches 8, no.16 (2017): 185-209. magiran.com/p1699939
داود فیض، امین عارفی، امین کهیاری حقیقت، (1395). 'تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات'، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 8(16)، صص.185-209. magiran.com/p1699939
Amin Kahyari Haghighat , Amin Arefi, (2017). 'The mediating role of the attractiveness of celebrities on advertising effectiveness in Iran (Case Study: Ecut, clothing group)', Journal of Busines Administration Researches, 8(16), pp.185-209. magiran.com/p1699939
داود فیض؛ امین عارفی؛ امین کهیاری حقیقت. "تاثیر جذابیت افراد مشهور و اثر بخشی تبلیغات". نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 8 ،16 ، 1395، 185-209. magiran.com/p1699939
Amin Kahyari Haghighat ; Amin Arefi. "The mediating role of the attractiveness of celebrities on advertising effectiveness in Iran (Case Study: Ecut, clothing group)", Journal of Busines Administration Researches, 8, 16, 2017, 185-209. magiran.com/p1699939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال