ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انوشا عطاران ، آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیر خویی، سهیل ایگدری، راضیه لک، (1395). مقایسه جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر، نشریه محیط زیست طبیعی، 69(3)، 791-802. magiran.com/p1700050
Anoosha Attaran , (2016). Comparison between biotic (Gammarus sp.) and abiotic (Coastal sediment) absorption performances in Caspian Sea Coast, Journal of Natural Environment, 69(3), 791-802. magiran.com/p1700050
انوشا عطاران ، آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیر خویی، سهیل ایگدری، راضیه لک، مقایسه جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر. نشریه محیط زیست طبیعی، 1395؛ 69(3): 791-802. magiran.com/p1700050
Anoosha Attaran , Comparison between biotic (Gammarus sp.) and abiotic (Coastal sediment) absorption performances in Caspian Sea Coast, Journal of Natural Environment, 2016; 69(3): 791-802. magiran.com/p1700050
انوشا عطاران ، آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیر خویی، سهیل ایگدری، راضیه لک، "مقایسه جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر"، نشریه محیط زیست طبیعی 69، شماره 3 (1395): 791-802. magiran.com/p1700050
Anoosha Attaran , "Comparison between biotic (Gammarus sp.) and abiotic (Coastal sediment) absorption performances in Caspian Sea Coast", Journal of Natural Environment 69, no.3 (2016): 791-802. magiran.com/p1700050
انوشا عطاران ، آرش صلاحی نژاد، آرش جوانشیر خویی، سهیل ایگدری، راضیه لک، (1395). 'مقایسه جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر'، نشریه محیط زیست طبیعی، 69(3)، صص.791-802. magiran.com/p1700050
Anoosha Attaran , (2016). 'Comparison between biotic (Gammarus sp.) and abiotic (Coastal sediment) absorption performances in Caspian Sea Coast', Journal of Natural Environment, 69(3), pp.791-802. magiran.com/p1700050
انوشا عطاران ؛ آرش صلاحی نژاد؛ آرش جوانشیر خویی؛ سهیل ایگدری؛ راضیه لک. "مقایسه جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر". نشریه محیط زیست طبیعی، 69 ،3 ، 1395، 791-802. magiran.com/p1700050
Anoosha Attaran . "Comparison between biotic (Gammarus sp.) and abiotic (Coastal sediment) absorption performances in Caspian Sea Coast", Journal of Natural Environment, 69, 3, 2016, 791-802. magiran.com/p1700050
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال