ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی طالب، حسین میرزایی، عفوات نادری، (1396). ارزیابی عوامل موثر در ناکامی طرح های تجمیع مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پاوه، بخش نوسود، شهرک شرام)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36(157)، 117-130. magiran.com/p1700066
Dr Mehdi Taleb, Dr Hossain Merzaei, Afwat Naderi, (2017). Evaluation of effective factors in the failure of combining plans in rural regions (Case study: Sharm town, Kermanshah province), Housing And Rural Environment, 36(157), 117-130. magiran.com/p1700066
مهدی طالب، حسین میرزایی، عفوات نادری، ارزیابی عوامل موثر در ناکامی طرح های تجمیع مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پاوه، بخش نوسود، شهرک شرام). فصلنامه مسکن و محیط روستا، 1396؛ 36(157): 117-130. magiran.com/p1700066
Dr Mehdi Taleb, Dr Hossain Merzaei, Afwat Naderi, Evaluation of effective factors in the failure of combining plans in rural regions (Case study: Sharm town, Kermanshah province), Housing And Rural Environment, 2017; 36(157): 117-130. magiran.com/p1700066
مهدی طالب، حسین میرزایی، عفوات نادری، "ارزیابی عوامل موثر در ناکامی طرح های تجمیع مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پاوه، بخش نوسود، شهرک شرام)"، فصلنامه مسکن و محیط روستا 36، شماره 157 (1396): 117-130. magiran.com/p1700066
Dr Mehdi Taleb, Dr Hossain Merzaei, Afwat Naderi, "Evaluation of effective factors in the failure of combining plans in rural regions (Case study: Sharm town, Kermanshah province)", Housing And Rural Environment 36, no.157 (2017): 117-130. magiran.com/p1700066
مهدی طالب، حسین میرزایی، عفوات نادری، (1396). 'ارزیابی عوامل موثر در ناکامی طرح های تجمیع مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پاوه، بخش نوسود، شهرک شرام)'، فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36(157)، صص.117-130. magiran.com/p1700066
Dr Mehdi Taleb, Dr Hossain Merzaei, Afwat Naderi, (2017). 'Evaluation of effective factors in the failure of combining plans in rural regions (Case study: Sharm town, Kermanshah province)', Housing And Rural Environment, 36(157), pp.117-130. magiran.com/p1700066
مهدی طالب؛ حسین میرزایی؛ عفوات نادری. "ارزیابی عوامل موثر در ناکامی طرح های تجمیع مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پاوه، بخش نوسود، شهرک شرام)". فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36 ،157 ، 1396، 117-130. magiran.com/p1700066
Dr Mehdi Taleb; Dr Hossain Merzaei; Afwat Naderi. "Evaluation of effective factors in the failure of combining plans in rural regions (Case study: Sharm town, Kermanshah province)", Housing And Rural Environment, 36, 157, 2017, 117-130. magiran.com/p1700066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال