ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، دلشاد چرمهینی، (1396). بررسی تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 31، 53-67. magiran.com/p1700088
Behnam Mobini Dehkordi , Behrooz Shayegh Borujeny, Mehdi Delshad Chermahini, (2017). Investigation of Al2O3-TiO2 Nanocomposite Coatings Effects on Corrosion Behavior of Low-carbon Steels, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 31, 53-67. magiran.com/p1700088
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، دلشاد چرمهینی، بررسی تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1396؛ 31: 53-67. magiran.com/p1700088
Behnam Mobini Dehkordi , Behrooz Shayegh Borujeny, Mehdi Delshad Chermahini, Investigation of Al2O3-TiO2 Nanocomposite Coatings Effects on Corrosion Behavior of Low-carbon Steels, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2017; 31: 53-67. magiran.com/p1700088
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، دلشاد چرمهینی، "بررسی تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران ،31 (1396): 53-67. magiran.com/p1700088
Behnam Mobini Dehkordi , Behrooz Shayegh Borujeny, Mehdi Delshad Chermahini, "Investigation of Al2O3-TiO2 Nanocomposite Coatings Effects on Corrosion Behavior of Low-carbon Steels", Iranian Journal of Surface Science and Engineering no. 31 (2017): 53-67. magiran.com/p1700088
بهنام مبینی دهکردی، بهروز شایق بروجنی، دلشاد چرمهینی، (1396). 'بررسی تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 31، صص.53-67. magiran.com/p1700088
Behnam Mobini Dehkordi , Behrooz Shayegh Borujeny, Mehdi Delshad Chermahini, (2017). 'Investigation of Al2O3-TiO2 Nanocomposite Coatings Effects on Corrosion Behavior of Low-carbon Steels', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 31, pp.53-67. magiran.com/p1700088
بهنام مبینی دهکردی؛ بهروز شایق بروجنی؛ دلشاد چرمهینی. "بررسی تاثیر پوشش های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 31 ، 1396، 53-67. magiran.com/p1700088
Behnam Mobini Dehkordi ; Behrooz Shayegh Borujeny; Mehdi Delshad Chermahini. "Investigation of Al2O3-TiO2 Nanocomposite Coatings Effects on Corrosion Behavior of Low-carbon Steels", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 31, 2017, 53-67. magiran.com/p1700088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال