ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه خراشادیزاده، سعید رستگاری ، حسن ثقفیان، (1396). تاثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 13(31)، 27-39. magiran.com/p1700091
Faezeh Khorashadizadeh, Saeed Rastegari , Hasan Saghafian, (2017). The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO2 Nanocomposite Coating, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 13(31), 27-39. magiran.com/p1700091
فائزه خراشادیزاده، سعید رستگاری ، حسن ثقفیان، تاثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 1396؛ 13(31): 27-39. magiran.com/p1700091
Faezeh Khorashadizadeh, Saeed Rastegari , Hasan Saghafian, The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO2 Nanocomposite Coating, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 2017; 13(31): 27-39. magiran.com/p1700091
فائزه خراشادیزاده، سعید رستگاری ، حسن ثقفیان، "تاثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2"، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران 13، شماره 31 (1396): 27-39. magiran.com/p1700091
Faezeh Khorashadizadeh, Saeed Rastegari , Hasan Saghafian, "The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO2 Nanocomposite Coating", Iranian Journal of Surface Science and Engineering 13, no.31 (2017): 27-39. magiran.com/p1700091
فائزه خراشادیزاده، سعید رستگاری ، حسن ثقفیان، (1396). 'تاثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2'، فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 13(31)، صص.27-39. magiran.com/p1700091
Faezeh Khorashadizadeh, Saeed Rastegari , Hasan Saghafian, (2017). 'The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO2 Nanocomposite Coating', Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 13(31), pp.27-39. magiran.com/p1700091
فائزه خراشادیزاده؛ سعید رستگاری ؛ حسن ثقفیان. "تاثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2". فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران، 13 ،31 ، 1396، 27-39. magiran.com/p1700091
Faezeh Khorashadizadeh; Saeed Rastegari ; Hasan Saghafian. "The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO2 Nanocomposite Coating", Iranian Journal of Surface Science and Engineering, 13, 31, 2017, 27-39. magiran.com/p1700091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال