ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام یوسفی، مهین صیادی، همایون عباسی، کامران عیدی پور ، (1396). ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5(20)، 71-77. magiran.com/p1700361
Bahram Uosefi, Mahin Sayadi, Homauon Abbasi, Kamran Eidipour , (2017). The relationship between teacher autonomy Hmayty- style with fear of failure and self-esteem in young athletes in Kermanshah, Journal of Applied Research of Sport Management, 5(20), 71-77. magiran.com/p1700361
بهرام یوسفی، مهین صیادی، همایون عباسی، کامران عیدی پور ، ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1396؛ 5(20): 71-77. magiran.com/p1700361
Bahram Uosefi, Mahin Sayadi, Homauon Abbasi, Kamran Eidipour , The relationship between teacher autonomy Hmayty- style with fear of failure and self-esteem in young athletes in Kermanshah, Journal of Applied Research of Sport Management, 2017; 5(20): 71-77. magiran.com/p1700361
بهرام یوسفی، مهین صیادی، همایون عباسی، کامران عیدی پور ، "ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 5، شماره 20 (1396): 71-77. magiran.com/p1700361
Bahram Uosefi, Mahin Sayadi, Homauon Abbasi, Kamran Eidipour , "The relationship between teacher autonomy Hmayty- style with fear of failure and self-esteem in young athletes in Kermanshah", Journal of Applied Research of Sport Management 5, no.20 (2017): 71-77. magiran.com/p1700361
بهرام یوسفی، مهین صیادی، همایون عباسی، کامران عیدی پور ، (1396). 'ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5(20)، صص.71-77. magiran.com/p1700361
Bahram Uosefi, Mahin Sayadi, Homauon Abbasi, Kamran Eidipour , (2017). 'The relationship between teacher autonomy Hmayty- style with fear of failure and self-esteem in young athletes in Kermanshah', Journal of Applied Research of Sport Management, 5(20), pp.71-77. magiran.com/p1700361
بهرام یوسفی؛ مهین صیادی؛ همایون عباسی؛ کامران عیدی پور . "ارتباط بین سبک حمایتی- استقلالی مربیان با ترس از شکست و اعتماد به نفس در ورزشکاران نوجوان شهر کرمانشاه". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5 ،20 ، 1396، 71-77. magiran.com/p1700361
Bahram Uosefi; Mahin Sayadi; Homauon Abbasi; Kamran Eidipour . "The relationship between teacher autonomy Hmayty- style with fear of failure and self-esteem in young athletes in Kermanshah", Journal of Applied Research of Sport Management, 5, 20, 2017, 71-77. magiran.com/p1700361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال