ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سخنور، حمید اجتهادی ، جمیل واعظی، فرشید معماریانی، (1396). بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه ی حفاظت شده ی هلالی، استان خراسان رضوی، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(4)، 794-804. magiran.com/p1700455
Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi, Farshid Memariani, (2018). Study of Plant Species Diversity and Certain Effective Factors in Helali Protected Area, Khorassan Razavi Province, NE Iran, Journal of Plant Research, 29(4), 794-804. magiran.com/p1700455
فاطمه سخنور، حمید اجتهادی ، جمیل واعظی، فرشید معماریانی، بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه ی حفاظت شده ی هلالی، استان خراسان رضوی. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 29(4): 794-804. magiran.com/p1700455
Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi, Farshid Memariani, Study of Plant Species Diversity and Certain Effective Factors in Helali Protected Area, Khorassan Razavi Province, NE Iran, Journal of Plant Research, 2018; 29(4): 794-804. magiran.com/p1700455
فاطمه سخنور، حمید اجتهادی ، جمیل واعظی، فرشید معماریانی، "بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه ی حفاظت شده ی هلالی، استان خراسان رضوی"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 29، شماره 4 (1396): 794-804. magiran.com/p1700455
Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi, Farshid Memariani, "Study of Plant Species Diversity and Certain Effective Factors in Helali Protected Area, Khorassan Razavi Province, NE Iran", Journal of Plant Research 29, no.4 (2018): 794-804. magiran.com/p1700455
فاطمه سخنور، حمید اجتهادی ، جمیل واعظی، فرشید معماریانی، (1396). 'بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه ی حفاظت شده ی هلالی، استان خراسان رضوی'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29(4)، صص.794-804. magiran.com/p1700455
Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi, Farshid Memariani, (2018). 'Study of Plant Species Diversity and Certain Effective Factors in Helali Protected Area, Khorassan Razavi Province, NE Iran', Journal of Plant Research, 29(4), pp.794-804. magiran.com/p1700455
فاطمه سخنور؛ حمید اجتهادی ؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی. "بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه ی حفاظت شده ی هلالی، استان خراسان رضوی". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 29 ،4 ، 1396، 794-804. magiran.com/p1700455
Hamid Ejtehadi ; Jamil Vaezi; Farshid Memariani. "Study of Plant Species Diversity and Certain Effective Factors in Helali Protected Area, Khorassan Razavi Province, NE Iran", Journal of Plant Research, 29, 4, 2018, 794-804. magiran.com/p1700455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال