ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماندانا نیکنام، محمد ابراهیم مداحی، عبدالله شفیع آبادی، (1395). اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 14، 7-17. magiran.com/p1700600
Mandana Niknam, Mohammad Ebrahim Madahi, Abdolah Shafiabadi, (2016). The Effectiveness of Marlat Cognitive - Behavioral model on Relapse prevention and craving in females with substance dependency, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 14, 7-17. magiran.com/p1700600
ماندانا نیکنام، محمد ابراهیم مداحی، عبدالله شفیع آبادی، اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد. نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 1395؛ 14: 7-17. magiran.com/p1700600
Mandana Niknam, Mohammad Ebrahim Madahi, Abdolah Shafiabadi, The Effectiveness of Marlat Cognitive - Behavioral model on Relapse prevention and craving in females with substance dependency, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 2016; 14: 7-17. magiran.com/p1700600
ماندانا نیکنام، محمد ابراهیم مداحی، عبدالله شفیع آبادی، "اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد"، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ،14 (1395): 7-17. magiran.com/p1700600
Mandana Niknam, Mohammad Ebrahim Madahi, Abdolah Shafiabadi, "The Effectiveness of Marlat Cognitive - Behavioral model on Relapse prevention and craving in females with substance dependency", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality no. 14 (2016): 7-17. magiran.com/p1700600
ماندانا نیکنام، محمد ابراهیم مداحی، عبدالله شفیع آبادی، (1395). 'اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد'، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 14، صص.7-17. magiran.com/p1700600
Mandana Niknam, Mohammad Ebrahim Madahi, Abdolah Shafiabadi, (2016). 'The Effectiveness of Marlat Cognitive - Behavioral model on Relapse prevention and craving in females with substance dependency', Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 14, pp.7-17. magiran.com/p1700600
ماندانا نیکنام؛ محمد ابراهیم مداحی؛ عبدالله شفیع آبادی. "اثربخشی مدل شناختی- رفتاری مارلات بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد". نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 14 ، 1395، 7-17. magiran.com/p1700600
Mandana Niknam; Mohammad Ebrahim Madahi; Abdolah Shafiabadi. "The Effectiveness of Marlat Cognitive - Behavioral model on Relapse prevention and craving in females with substance dependency", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 14, 2016, 7-17. magiran.com/p1700600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال