ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم نحوی، احسان زارعی، سیما مرزبان، نادر جهان مهر، (1396). استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی رامسر، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 41(2)، 171-182. magiran.com/p1700940
Maryam Nahvi, Ehsan Zarei , Sima Marzban, Nader Jahanmehr, (2017). Utilization of Dental Services and Its Out-of-Pocket Payments: A Study in Dental Clinics of Ramsar, Journal of Mashhad Dental School, 41(2), 171-182. magiran.com/p1700940
مریم نحوی، احسان زارعی، سیما مرزبان، نادر جهان مهر، استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی رامسر. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1396؛ 41(2): 171-182. magiran.com/p1700940
Maryam Nahvi, Ehsan Zarei , Sima Marzban, Nader Jahanmehr, Utilization of Dental Services and Its Out-of-Pocket Payments: A Study in Dental Clinics of Ramsar, Journal of Mashhad Dental School, 2017; 41(2): 171-182. magiran.com/p1700940
مریم نحوی، احسان زارعی، سیما مرزبان، نادر جهان مهر، "استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی رامسر"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 41، شماره 2 (1396): 171-182. magiran.com/p1700940
Maryam Nahvi, Ehsan Zarei , Sima Marzban, Nader Jahanmehr, "Utilization of Dental Services and Its Out-of-Pocket Payments: A Study in Dental Clinics of Ramsar", Journal of Mashhad Dental School 41, no.2 (2017): 171-182. magiran.com/p1700940
مریم نحوی، احسان زارعی، سیما مرزبان، نادر جهان مهر، (1396). 'استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی رامسر'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 41(2)، صص.171-182. magiran.com/p1700940
Maryam Nahvi, Ehsan Zarei , Sima Marzban, Nader Jahanmehr, (2017). 'Utilization of Dental Services and Its Out-of-Pocket Payments: A Study in Dental Clinics of Ramsar', Journal of Mashhad Dental School, 41(2), pp.171-182. magiran.com/p1700940
مریم نحوی؛ احسان زارعی؛ سیما مرزبان؛ نادر جهان مهر. "استفاده از خدمات دندانپزشکی و هزینه های پرداخت از جیب در مراجعین به کلینیک های دندان پزشکی رامسر". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 41 ،2 ، 1396، 171-182. magiran.com/p1700940
Maryam Nahvi; Ehsan Zarei ; Sima Marzban; Nader Jahanmehr. "Utilization of Dental Services and Its Out-of-Pocket Payments: A Study in Dental Clinics of Ramsar", Journal of Mashhad Dental School, 41, 2, 2017, 171-182. magiran.com/p1700940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال