ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله معتمدی، یوسف اعظمی، محمد جلالوند، محمد مهراد صدر، (1396). نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش بینی کیفیت زندگی بازنشستگان، فصلنامه پرستاری سالمندان، 3(2)، 46. magiran.com/p1701291
Dr Abdollah Moatamedy, Yousef Aazami, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrad Sader, (2017). The Role of Locus of Control, Meaning of Life and Marital Relationships in Predicting Quality of Life, Journal of Geriatric Nursing, 3(2), 46. magiran.com/p1701291
عبدالله معتمدی، یوسف اعظمی، محمد جلالوند، محمد مهراد صدر، نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش بینی کیفیت زندگی بازنشستگان. فصلنامه پرستاری سالمندان، 1396؛ 3(2): 46. magiran.com/p1701291
Dr Abdollah Moatamedy, Yousef Aazami, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrad Sader, The Role of Locus of Control, Meaning of Life and Marital Relationships in Predicting Quality of Life, Journal of Geriatric Nursing, 2017; 3(2): 46. magiran.com/p1701291
عبدالله معتمدی، یوسف اعظمی، محمد جلالوند، محمد مهراد صدر، "نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش بینی کیفیت زندگی بازنشستگان"، فصلنامه پرستاری سالمندان 3، شماره 2 (1396): 46. magiran.com/p1701291
Dr Abdollah Moatamedy, Yousef Aazami, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrad Sader, "The Role of Locus of Control, Meaning of Life and Marital Relationships in Predicting Quality of Life", Journal of Geriatric Nursing 3, no.2 (2017): 46. magiran.com/p1701291
عبدالله معتمدی، یوسف اعظمی، محمد جلالوند، محمد مهراد صدر، (1396). 'نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش بینی کیفیت زندگی بازنشستگان'، فصلنامه پرستاری سالمندان، 3(2)، صص.46. magiran.com/p1701291
Dr Abdollah Moatamedy, Yousef Aazami, Mohammad Jalalvand, Mohammad Mehrad Sader, (2017). 'The Role of Locus of Control, Meaning of Life and Marital Relationships in Predicting Quality of Life', Journal of Geriatric Nursing, 3(2), pp.46. magiran.com/p1701291
عبدالله معتمدی؛ یوسف اعظمی؛ محمد جلالوند؛ محمد مهراد صدر. "نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش بینی کیفیت زندگی بازنشستگان". فصلنامه پرستاری سالمندان، 3 ،2 ، 1396، 46. magiran.com/p1701291
Dr Abdollah Moatamedy; Yousef Aazami; Mohammad Jalalvand; Mohammad Mehrad Sader. "The Role of Locus of Control, Meaning of Life and Marital Relationships in Predicting Quality of Life", Journal of Geriatric Nursing, 3, 2, 2017, 46. magiran.com/p1701291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال