ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین فتح الله زاده، فاطمه سعیدی، سیمین ایپچی، نادره سعادتی، مهدی رستمی، (1396). اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی، فصلنامه پرستاری سالمندان، 3(2)، 89. magiran.com/p1701294
Noshin Fatollazadeh, Fatemeh Saadi, Simin Ipchi, Nadereh Saadati, Mehdi Rostami, (2017). The effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy education on reducing loneliness among the elderly with empty nest syndrome, Journal of Geriatric Nursing, 3(2), 89. magiran.com/p1701294
نوشین فتح الله زاده، فاطمه سعیدی، سیمین ایپچی، نادره سعادتی، مهدی رستمی، اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی. فصلنامه پرستاری سالمندان، 1396؛ 3(2): 89. magiran.com/p1701294
Noshin Fatollazadeh, Fatemeh Saadi, Simin Ipchi, Nadereh Saadati, Mehdi Rostami, The effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy education on reducing loneliness among the elderly with empty nest syndrome, Journal of Geriatric Nursing, 2017; 3(2): 89. magiran.com/p1701294
نوشین فتح الله زاده، فاطمه سعیدی، سیمین ایپچی، نادره سعادتی، مهدی رستمی، "اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی"، فصلنامه پرستاری سالمندان 3، شماره 2 (1396): 89. magiran.com/p1701294
Noshin Fatollazadeh, Fatemeh Saadi, Simin Ipchi, Nadereh Saadati, Mehdi Rostami, "The effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy education on reducing loneliness among the elderly with empty nest syndrome", Journal of Geriatric Nursing 3, no.2 (2017): 89. magiran.com/p1701294
نوشین فتح الله زاده، فاطمه سعیدی، سیمین ایپچی، نادره سعادتی، مهدی رستمی، (1396). 'اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی'، فصلنامه پرستاری سالمندان، 3(2)، صص.89. magiran.com/p1701294
Noshin Fatollazadeh, Fatemeh Saadi, Simin Ipchi, Nadereh Saadati, Mehdi Rostami, (2017). 'The effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy education on reducing loneliness among the elderly with empty nest syndrome', Journal of Geriatric Nursing, 3(2), pp.89. magiran.com/p1701294
نوشین فتح الله زاده؛ فاطمه سعیدی؛ سیمین ایپچی؛ نادره سعادتی؛ مهدی رستمی. "اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی". فصلنامه پرستاری سالمندان، 3 ،2 ، 1396، 89. magiran.com/p1701294
Noshin Fatollazadeh; Fatemeh Saadi; Simin Ipchi; Nadereh Saadati; Mehdi Rostami. "The effectiveness of Based on acceptance and commitment therapy education on reducing loneliness among the elderly with empty nest syndrome", Journal of Geriatric Nursing, 3, 2, 2017, 89. magiran.com/p1701294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال