ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا محسن زاده، دوستمراد ظفری، بهاره نوری صفا، (1395). سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29(3)، 321-330. magiran.com/p1701907
Fariba Mohsenzadeh, (2016). Adaptation of some fungal species of Trichoderma to petroleum, Journal of Molecular and Cellular Research, 29(3), 321-330. magiran.com/p1701907
فریبا محسن زاده، دوستمراد ظفری، بهاره نوری صفا، سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1395؛ 29(3): 321-330. magiran.com/p1701907
Fariba Mohsenzadeh, Adaptation of some fungal species of Trichoderma to petroleum, Journal of Molecular and Cellular Research, 2016; 29(3): 321-330. magiran.com/p1701907
فریبا محسن زاده، دوستمراد ظفری، بهاره نوری صفا، "سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 29، شماره 3 (1395): 321-330. magiran.com/p1701907
Fariba Mohsenzadeh, "Adaptation of some fungal species of Trichoderma to petroleum", Journal of Molecular and Cellular Research 29, no.3 (2016): 321-330. magiran.com/p1701907
فریبا محسن زاده، دوستمراد ظفری، بهاره نوری صفا، (1395). 'سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29(3)، صص.321-330. magiran.com/p1701907
Fariba Mohsenzadeh, (2016). 'Adaptation of some fungal species of Trichoderma to petroleum', Journal of Molecular and Cellular Research, 29(3), pp.321-330. magiran.com/p1701907
فریبا محسن زاده؛ دوستمراد ظفری؛ بهاره نوری صفا. "سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29 ،3 ، 1395، 321-330. magiran.com/p1701907
Fariba Mohsenzadeh. "Adaptation of some fungal species of Trichoderma to petroleum", Journal of Molecular and Cellular Research, 29, 3, 2016, 321-330. magiran.com/p1701907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال