ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم جعفری، فرهاد صادقی، سید مهدی سیدین اردبیلی، گودرز نجفیان، (1396). تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره، مجله علوم غذایی و تغذیه، 14(3)، 115-127. magiran.com/p1702458
M. Jafari, F. Sadeghi, S. M. Seyedain Ardabili, G. Najafian, (2017). The Effect of Different Levels of Compost and Chemical Fertilizer on Dough Characteristics and Quality of Bread Produced from Spring Wheat, Journal of Food Technology & Nutrition, 14(3), 115-127. magiran.com/p1702458
مریم جعفری، فرهاد صادقی، سید مهدی سیدین اردبیلی، گودرز نجفیان، تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره. مجله علوم غذایی و تغذیه، 1396؛ 14(3): 115-127. magiran.com/p1702458
M. Jafari, F. Sadeghi, S. M. Seyedain Ardabili, G. Najafian, The Effect of Different Levels of Compost and Chemical Fertilizer on Dough Characteristics and Quality of Bread Produced from Spring Wheat, Journal of Food Technology & Nutrition, 2017; 14(3): 115-127. magiran.com/p1702458
مریم جعفری، فرهاد صادقی، سید مهدی سیدین اردبیلی، گودرز نجفیان، "تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره"، مجله علوم غذایی و تغذیه 14، شماره 3 (1396): 115-127. magiran.com/p1702458
M. Jafari, F. Sadeghi, S. M. Seyedain Ardabili, G. Najafian, "The Effect of Different Levels of Compost and Chemical Fertilizer on Dough Characteristics and Quality of Bread Produced from Spring Wheat", Journal of Food Technology & Nutrition 14, no.3 (2017): 115-127. magiran.com/p1702458
مریم جعفری، فرهاد صادقی، سید مهدی سیدین اردبیلی، گودرز نجفیان، (1396). 'تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره'، مجله علوم غذایی و تغذیه، 14(3)، صص.115-127. magiran.com/p1702458
M. Jafari, F. Sadeghi, S. M. Seyedain Ardabili, G. Najafian, (2017). 'The Effect of Different Levels of Compost and Chemical Fertilizer on Dough Characteristics and Quality of Bread Produced from Spring Wheat', Journal of Food Technology & Nutrition, 14(3), pp.115-127. magiran.com/p1702458
مریم جعفری؛ فرهاد صادقی؛ سید مهدی سیدین اردبیلی؛ گودرز نجفیان. "تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره". مجله علوم غذایی و تغذیه، 14 ،3 ، 1396، 115-127. magiran.com/p1702458
M. Jafari; F. Sadeghi; S. M. Seyedain Ardabili; G. Najafian. "The Effect of Different Levels of Compost and Chemical Fertilizer on Dough Characteristics and Quality of Bread Produced from Spring Wheat", Journal of Food Technology & Nutrition, 14, 3, 2017, 115-127. magiran.com/p1702458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال