ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آریو امامی فر، (1396). تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری، مجله علوم غذایی و تغذیه، 14(3)، 97-114. magiran.com/p1702459
A. Emamifar, (2017). The Effect of Precooling on Microbial Stability and Some Physicochemical Properties of Two Strawberry Cultivars During Storage, Journal of Food Technology & Nutrition, 14(3), 97-114. magiran.com/p1702459
آریو امامی فر، تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری. مجله علوم غذایی و تغذیه، 1396؛ 14(3): 97-114. magiran.com/p1702459
A. Emamifar, The Effect of Precooling on Microbial Stability and Some Physicochemical Properties of Two Strawberry Cultivars During Storage, Journal of Food Technology & Nutrition, 2017; 14(3): 97-114. magiran.com/p1702459
آریو امامی فر، "تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری"، مجله علوم غذایی و تغذیه 14، شماره 3 (1396): 97-114. magiran.com/p1702459
A. Emamifar, "The Effect of Precooling on Microbial Stability and Some Physicochemical Properties of Two Strawberry Cultivars During Storage", Journal of Food Technology & Nutrition 14, no.3 (2017): 97-114. magiran.com/p1702459
آریو امامی فر، (1396). 'تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری'، مجله علوم غذایی و تغذیه، 14(3)، صص.97-114. magiran.com/p1702459
A. Emamifar, (2017). 'The Effect of Precooling on Microbial Stability and Some Physicochemical Properties of Two Strawberry Cultivars During Storage', Journal of Food Technology & Nutrition, 14(3), pp.97-114. magiran.com/p1702459
آریو امامی فر. "تاثیر پیش سرد کردن بر پایداری میکروبی و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم توت فرنگی طی دوره انبارداری". مجله علوم غذایی و تغذیه، 14 ،3 ، 1396، 97-114. magiran.com/p1702459
A. Emamifar. "The Effect of Precooling on Microbial Stability and Some Physicochemical Properties of Two Strawberry Cultivars During Storage", Journal of Food Technology & Nutrition, 14, 3, 2017, 97-114. magiran.com/p1702459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال