ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین دوستی ایرانی، فهیمه باقری امیری، راضیه خواجه کاظمی، احسان مصطفوی، (1396). بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش آموختگان گروه های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران: مطالعه مقطعی، مجله اپیدمیولوژی ایران، 13(1)، 14-21. magiran.com/p1702928
A. Doosti Irani, F. Bagheri Amiri, R. Khajehkazemi, E. Mostafavi , (2017). Prevalence of Internet Addiction Among Students and Graduates of Epidemiology, Clinical Sciences, and Basic Sciences in Iran: A Cross-Sectional Study, Iranian Journal of Epidemiology, 13(1), 14-21. magiran.com/p1702928
امین دوستی ایرانی، فهیمه باقری امیری، راضیه خواجه کاظمی، احسان مصطفوی، بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش آموختگان گروه های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران: مطالعه مقطعی. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1396؛ 13(1): 14-21. magiran.com/p1702928
A. Doosti Irani, F. Bagheri Amiri, R. Khajehkazemi, E. Mostafavi , Prevalence of Internet Addiction Among Students and Graduates of Epidemiology, Clinical Sciences, and Basic Sciences in Iran: A Cross-Sectional Study, Iranian Journal of Epidemiology, 2017; 13(1): 14-21. magiran.com/p1702928
امین دوستی ایرانی، فهیمه باقری امیری، راضیه خواجه کاظمی، احسان مصطفوی، "بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش آموختگان گروه های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران: مطالعه مقطعی"، مجله اپیدمیولوژی ایران 13، شماره 1 (1396): 14-21. magiran.com/p1702928
A. Doosti Irani, F. Bagheri Amiri, R. Khajehkazemi, E. Mostafavi , "Prevalence of Internet Addiction Among Students and Graduates of Epidemiology, Clinical Sciences, and Basic Sciences in Iran: A Cross-Sectional Study", Iranian Journal of Epidemiology 13, no.1 (2017): 14-21. magiran.com/p1702928
امین دوستی ایرانی، فهیمه باقری امیری، راضیه خواجه کاظمی، احسان مصطفوی، (1396). 'بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش آموختگان گروه های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران: مطالعه مقطعی'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 13(1)، صص.14-21. magiran.com/p1702928
A. Doosti Irani, F. Bagheri Amiri, R. Khajehkazemi, E. Mostafavi , (2017). 'Prevalence of Internet Addiction Among Students and Graduates of Epidemiology, Clinical Sciences, and Basic Sciences in Iran: A Cross-Sectional Study', Iranian Journal of Epidemiology, 13(1), pp.14-21. magiran.com/p1702928
امین دوستی ایرانی؛ فهیمه باقری امیری؛ راضیه خواجه کاظمی؛ احسان مصطفوی. "بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان و دانش آموختگان گروه های اپیدمیولوژی، علوم بالینی و علوم پایه در ایران: مطالعه مقطعی". مجله اپیدمیولوژی ایران، 13 ،1 ، 1396، 14-21. magiran.com/p1702928
A. Doosti Irani; F. Bagheri Amiri; R. Khajehkazemi; E. Mostafavi . "Prevalence of Internet Addiction Among Students and Graduates of Epidemiology, Clinical Sciences, and Basic Sciences in Iran: A Cross-Sectional Study", Iranian Journal of Epidemiology, 13, 1, 2017, 14-21. magiran.com/p1702928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال