ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه سادات رفیعائی، فهیمه انصاری چهارسوقی، رضا نادری محمودی، چنگیز دهقانیان، (1394). بررسی اثر پیرسازی محلول سیلان و مدت زمان قرار گیری نمونه فلزی در محلول بر خواص ضد خوردگی پوشش سیلان سل ژل اعمال شده بر فولاد زنگ نزن L304، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 4(13)، 931. magiran.com/p1703220
F. Ansari, F. Rafiaei, R. Naderi, Ch. Dehghanian, (2015). Evaluation of the effect of aging time of silane solution and dipping duration on the anticorossion properties of a silane sol-gel coating applied on stainless steel 304L, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 4(13), 931. magiran.com/p1703220
فهیمه سادات رفیعائی، فهیمه انصاری چهارسوقی، رضا نادری محمودی، چنگیز دهقانیان، بررسی اثر پیرسازی محلول سیلان و مدت زمان قرار گیری نمونه فلزی در محلول بر خواص ضد خوردگی پوشش سیلان سل ژل اعمال شده بر فولاد زنگ نزن L304. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1394؛ 4(13): 931. magiran.com/p1703220
F. Ansari, F. Rafiaei, R. Naderi, Ch. Dehghanian, Evaluation of the effect of aging time of silane solution and dipping duration on the anticorossion properties of a silane sol-gel coating applied on stainless steel 304L, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2015; 4(13): 931. magiran.com/p1703220
فهیمه سادات رفیعائی، فهیمه انصاری چهارسوقی، رضا نادری محمودی، چنگیز دهقانیان، "بررسی اثر پیرسازی محلول سیلان و مدت زمان قرار گیری نمونه فلزی در محلول بر خواص ضد خوردگی پوشش سیلان سل ژل اعمال شده بر فولاد زنگ نزن L304"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 4، شماره 13 (1394): 931. magiran.com/p1703220
F. Ansari, F. Rafiaei, R. Naderi, Ch. Dehghanian, "Evaluation of the effect of aging time of silane solution and dipping duration on the anticorossion properties of a silane sol-gel coating applied on stainless steel 304L", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 4, no.13 (2015): 931. magiran.com/p1703220
فهیمه سادات رفیعائی، فهیمه انصاری چهارسوقی، رضا نادری محمودی، چنگیز دهقانیان، (1394). 'بررسی اثر پیرسازی محلول سیلان و مدت زمان قرار گیری نمونه فلزی در محلول بر خواص ضد خوردگی پوشش سیلان سل ژل اعمال شده بر فولاد زنگ نزن L304'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 4(13)، صص.931. magiran.com/p1703220
F. Ansari, F. Rafiaei, R. Naderi, Ch. Dehghanian, (2015). 'Evaluation of the effect of aging time of silane solution and dipping duration on the anticorossion properties of a silane sol-gel coating applied on stainless steel 304L', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 4(13), pp.931. magiran.com/p1703220
فهیمه سادات رفیعائی؛ فهیمه انصاری چهارسوقی؛ رضا نادری محمودی؛ چنگیز دهقانیان. "بررسی اثر پیرسازی محلول سیلان و مدت زمان قرار گیری نمونه فلزی در محلول بر خواص ضد خوردگی پوشش سیلان سل ژل اعمال شده بر فولاد زنگ نزن L304". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 4 ،13 ، 1394، 931. magiran.com/p1703220
F. Ansari; F. Rafiaei; R. Naderi; Ch. Dehghanian. "Evaluation of the effect of aging time of silane solution and dipping duration on the anticorossion properties of a silane sol-gel coating applied on stainless steel 304L", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 4, 13, 2015, 931. magiran.com/p1703220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال