ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر حسن حسینی، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، محمود شور، فرشید معماریانی، (1395). جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان، نشریه علوم باغبانی، 30(4)، 701-713. magiran.com/p1703271
Amirhasan Hossini, A. Tehranifar, L. Samiei, M. Shoor, F. Memariani, (2017). Collection and evaluation of morphological diversity among some Allium species from khorasan, Journal of horticulture science, 30(4), 701-713. magiran.com/p1703271
امیر حسن حسینی، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، محمود شور، فرشید معماریانی، جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان. نشریه علوم باغبانی، 1395؛ 30(4): 701-713. magiran.com/p1703271
Amirhasan Hossini, A. Tehranifar, L. Samiei, M. Shoor, F. Memariani, Collection and evaluation of morphological diversity among some Allium species from khorasan, Journal of horticulture science, 2017; 30(4): 701-713. magiran.com/p1703271
امیر حسن حسینی، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، محمود شور، فرشید معماریانی، "جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان"، نشریه علوم باغبانی 30، شماره 4 (1395): 701-713. magiran.com/p1703271
Amirhasan Hossini, A. Tehranifar, L. Samiei, M. Shoor, F. Memariani, "Collection and evaluation of morphological diversity among some Allium species from khorasan", Journal of horticulture science 30, no.4 (2017): 701-713. magiran.com/p1703271
امیر حسن حسینی، علی تهرانی فر، لیلا سمیعی، محمود شور، فرشید معماریانی، (1395). 'جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان'، نشریه علوم باغبانی، 30(4)، صص.701-713. magiran.com/p1703271
Amirhasan Hossini, A. Tehranifar, L. Samiei, M. Shoor, F. Memariani, (2017). 'Collection and evaluation of morphological diversity among some Allium species from khorasan', Journal of horticulture science, 30(4), pp.701-713. magiran.com/p1703271
امیر حسن حسینی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی؛ محمود شور؛ فرشید معماریانی. "جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان". نشریه علوم باغبانی، 30 ،4 ، 1395، 701-713. magiran.com/p1703271
Amirhasan Hossini; A. Tehranifar; L. Samiei; M. Shoor; F. Memariani. "Collection and evaluation of morphological diversity among some Allium species from khorasan", Journal of horticulture science, 30, 4, 2017, 701-713. magiran.com/p1703271
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال