ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنت الهدی زال بیکی، مجید پاکدامن، حسن کردی ، محسن قطبی، (1395). اثر بازی های منتخب بومی محلی بر کاهش نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17(66)، 85-94. magiran.com/p1703573
Bentolhoda Zalbeki, Majid Pakdaman, Hasan Kordi , Mohsen Ghotbi, (2017). The Effect of Selected Traditional Games on reduce symptoms of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in the Elementary Students, Knowledge & Research in Applied Psychology, 17(66), 85-94. magiran.com/p1703573
بنت الهدی زال بیکی، مجید پاکدامن، حسن کردی ، محسن قطبی، اثر بازی های منتخب بومی محلی بر کاهش نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1395؛ 17(66): 85-94. magiran.com/p1703573
Bentolhoda Zalbeki, Majid Pakdaman, Hasan Kordi , Mohsen Ghotbi, The Effect of Selected Traditional Games on reduce symptoms of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in the Elementary Students, Knowledge & Research in Applied Psychology, 2017; 17(66): 85-94. magiran.com/p1703573
بنت الهدی زال بیکی، مجید پاکدامن، حسن کردی ، محسن قطبی، "اثر بازی های منتخب بومی محلی بر کاهش نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی"، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 17، شماره 66 (1395): 85-94. magiran.com/p1703573
Bentolhoda Zalbeki, Majid Pakdaman, Hasan Kordi , Mohsen Ghotbi, "The Effect of Selected Traditional Games on reduce symptoms of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in the Elementary Students", Knowledge & Research in Applied Psychology 17, no.66 (2017): 85-94. magiran.com/p1703573
بنت الهدی زال بیکی، مجید پاکدامن، حسن کردی ، محسن قطبی، (1395). 'اثر بازی های منتخب بومی محلی بر کاهش نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی'، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17(66)، صص.85-94. magiran.com/p1703573
Bentolhoda Zalbeki, Majid Pakdaman, Hasan Kordi , Mohsen Ghotbi, (2017). 'The Effect of Selected Traditional Games on reduce symptoms of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in the Elementary Students', Knowledge & Research in Applied Psychology, 17(66), pp.85-94. magiran.com/p1703573
بنت الهدی زال بیکی؛ مجید پاکدامن؛ حسن کردی ؛ محسن قطبی. "اثر بازی های منتخب بومی محلی بر کاهش نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 17 ،66 ، 1395، 85-94. magiran.com/p1703573
Bentolhoda Zalbeki; Majid Pakdaman; Hasan Kordi ; Mohsen Ghotbi. "The Effect of Selected Traditional Games on reduce symptoms of Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder in the Elementary Students", Knowledge & Research in Applied Psychology, 17, 66, 2017, 85-94. magiran.com/p1703573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال