ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی بصیری، سیدعلی مجیدی نژاد، عبدالرضا عالیشاهی، (1396). علت کاوی کودتای نافرجام 2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 10(37)، 39-64. magiran.com/p1703591
Mohammadali Basiri, Seyed Ali Majidi Nejad, Abdolreza Alishahi, (2017). The cause of the failed coup of 2016 Turkish Army against the AKP, Studies of International Relations Journal, 10(37), 39-64. magiran.com/p1703591
محمد علی بصیری، سیدعلی مجیدی نژاد، عبدالرضا عالیشاهی، علت کاوی کودتای نافرجام 2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 1396؛ 10(37): 39-64. magiran.com/p1703591
Mohammadali Basiri, Seyed Ali Majidi Nejad, Abdolreza Alishahi, The cause of the failed coup of 2016 Turkish Army against the AKP, Studies of International Relations Journal, 2017; 10(37): 39-64. magiran.com/p1703591
محمد علی بصیری، سیدعلی مجیدی نژاد، عبدالرضا عالیشاهی، "علت کاوی کودتای نافرجام 2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه"، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 10، شماره 37 (1396): 39-64. magiran.com/p1703591
Mohammadali Basiri, Seyed Ali Majidi Nejad, Abdolreza Alishahi, "The cause of the failed coup of 2016 Turkish Army against the AKP", Studies of International Relations Journal 10, no.37 (2017): 39-64. magiran.com/p1703591
محمد علی بصیری، سیدعلی مجیدی نژاد، عبدالرضا عالیشاهی، (1396). 'علت کاوی کودتای نافرجام 2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه'، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 10(37)، صص.39-64. magiran.com/p1703591
Mohammadali Basiri, Seyed Ali Majidi Nejad, Abdolreza Alishahi, (2017). 'The cause of the failed coup of 2016 Turkish Army against the AKP', Studies of International Relations Journal, 10(37), pp.39-64. magiran.com/p1703591
محمد علی بصیری؛ سیدعلی مجیدی نژاد؛ عبدالرضا عالیشاهی. "علت کاوی کودتای نافرجام 2016 ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه". فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 10 ،37 ، 1396، 39-64. magiran.com/p1703591
Mohammadali Basiri; Seyed Ali Majidi Nejad; Abdolreza Alishahi. "The cause of the failed coup of 2016 Turkish Army against the AKP", Studies of International Relations Journal, 10, 37, 2017, 39-64. magiran.com/p1703591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال