ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هنگامه بلورساز مشهدی ، مهدی نصیری پور، مهدی مال ویرانی، آزیتا امیرفخرایی، (1396). مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و زنان سالم شهر همدان، مجله پژوهش در دین و سلامت، 3(3)، 18-30. magiran.com/p1704109
Hengameh Bolorsaz Mashhadi , Mehdi Nasiry Poor, Mehdi Malvirani, Azita Amir Fakhraei, (2017). Comparing early maladaptive schemas and defense mechanisms with religious attitude: A case of obsessivecompulsive disorder, Journal of Research on Religion & Health, 3(3), 18-30. magiran.com/p1704109
هنگامه بلورساز مشهدی ، مهدی نصیری پور، مهدی مال ویرانی، آزیتا امیرفخرایی، مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و زنان سالم شهر همدان. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1396؛ 3(3): 18-30. magiran.com/p1704109
Hengameh Bolorsaz Mashhadi , Mehdi Nasiry Poor, Mehdi Malvirani, Azita Amir Fakhraei, Comparing early maladaptive schemas and defense mechanisms with religious attitude: A case of obsessivecompulsive disorder, Journal of Research on Religion & Health, 2017; 3(3): 18-30. magiran.com/p1704109
هنگامه بلورساز مشهدی ، مهدی نصیری پور، مهدی مال ویرانی، آزیتا امیرفخرایی، "مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و زنان سالم شهر همدان"، مجله پژوهش در دین و سلامت 3، شماره 3 (1396): 18-30. magiran.com/p1704109
Hengameh Bolorsaz Mashhadi , Mehdi Nasiry Poor, Mehdi Malvirani, Azita Amir Fakhraei, "Comparing early maladaptive schemas and defense mechanisms with religious attitude: A case of obsessivecompulsive disorder", Journal of Research on Religion & Health 3, no.3 (2017): 18-30. magiran.com/p1704109
هنگامه بلورساز مشهدی ، مهدی نصیری پور، مهدی مال ویرانی، آزیتا امیرفخرایی، (1396). 'مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و زنان سالم شهر همدان'، مجله پژوهش در دین و سلامت، 3(3)، صص.18-30. magiran.com/p1704109
Hengameh Bolorsaz Mashhadi , Mehdi Nasiry Poor, Mehdi Malvirani, Azita Amir Fakhraei, (2017). 'Comparing early maladaptive schemas and defense mechanisms with religious attitude: A case of obsessivecompulsive disorder', Journal of Research on Religion & Health, 3(3), pp.18-30. magiran.com/p1704109
هنگامه بلورساز مشهدی ؛ مهدی نصیری پور؛ مهدی مال ویرانی؛ آزیتا امیرفخرایی. "مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و زنان سالم شهر همدان". مجله پژوهش در دین و سلامت، 3 ،3 ، 1396، 18-30. magiran.com/p1704109
Hengameh Bolorsaz Mashhadi ; Mehdi Nasiry Poor; Mehdi Malvirani; Azita Amir Fakhraei. "Comparing early maladaptive schemas and defense mechanisms with religious attitude: A case of obsessivecompulsive disorder", Journal of Research on Religion & Health, 3, 3, 2017, 18-30. magiran.com/p1704109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال