ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم صدیقیان، توحید بابازاده، محمد اصغری جعفرآبادی، حمید الله وردی پور ، (1396). مقایسه تعیین کننده های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان: کاربرد مدل Prototype Willingness، فصلنامه کومش، 19(3)، 533-542. magiran.com/p1704528
Maryam Sedighian, Towhid Babazadeh, Mohammed Asghari Jafarabadi, Hamid Allahverdipour, (2017). Comparison of cognitive - emotional determinants of sexual high-risk behaviors amongst youth: An application of prototype willingness model, Koomesh, 19(3), 533-542. magiran.com/p1704528
مریم صدیقیان، توحید بابازاده، محمد اصغری جعفرآبادی، حمید الله وردی پور ، مقایسه تعیین کننده های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان: کاربرد مدل Prototype Willingness. فصلنامه کومش، 1396؛ 19(3): 533-542. magiran.com/p1704528
Maryam Sedighian, Towhid Babazadeh, Mohammed Asghari Jafarabadi, Hamid Allahverdipour, Comparison of cognitive - emotional determinants of sexual high-risk behaviors amongst youth: An application of prototype willingness model, Koomesh, 2017; 19(3): 533-542. magiran.com/p1704528
مریم صدیقیان، توحید بابازاده، محمد اصغری جعفرآبادی، حمید الله وردی پور ، "مقایسه تعیین کننده های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان: کاربرد مدل Prototype Willingness"، فصلنامه کومش 19، شماره 3 (1396): 533-542. magiran.com/p1704528
Maryam Sedighian, Towhid Babazadeh, Mohammed Asghari Jafarabadi, Hamid Allahverdipour, "Comparison of cognitive - emotional determinants of sexual high-risk behaviors amongst youth: An application of prototype willingness model", Koomesh 19, no.3 (2017): 533-542. magiran.com/p1704528
مریم صدیقیان، توحید بابازاده، محمد اصغری جعفرآبادی، حمید الله وردی پور ، (1396). 'مقایسه تعیین کننده های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان: کاربرد مدل Prototype Willingness'، فصلنامه کومش، 19(3)، صص.533-542. magiran.com/p1704528
Maryam Sedighian, Towhid Babazadeh, Mohammed Asghari Jafarabadi, Hamid Allahverdipour, (2017). 'Comparison of cognitive - emotional determinants of sexual high-risk behaviors amongst youth: An application of prototype willingness model', Koomesh, 19(3), pp.533-542. magiran.com/p1704528
مریم صدیقیان؛ توحید بابازاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ حمید الله وردی پور . "مقایسه تعیین کننده های شناختی- رفتاری رفتارهای پرخطر جنسی در جوانان: کاربرد مدل Prototype Willingness". فصلنامه کومش، 19 ،3 ، 1396، 533-542. magiran.com/p1704528
Maryam Sedighian; Towhid Babazadeh; Mohammed Asghari Jafarabadi; Hamid Allahverdipour. "Comparison of cognitive - emotional determinants of sexual high-risk behaviors amongst youth: An application of prototype willingness model", Koomesh, 19, 3, 2017, 533-542. magiran.com/p1704528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال