ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، (1396). ارائه یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 19(1)، 1. magiran.com/p1704811
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibisistani, (2017). A Computationally Improved Model of Brain Activity in Visual Attentional State, Advances in Cognitive Science, 19(1), 1. magiran.com/p1704811
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، ارائه یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 1396؛ 19(1): 1. magiran.com/p1704811
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibisistani, A Computationally Improved Model of Brain Activity in Visual Attentional State, Advances in Cognitive Science, 2017; 19(1): 1. magiran.com/p1704811
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، "ارائه یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری"، فصلنامه تازه های علوم شناختی 19، شماره 1 (1396): 1. magiran.com/p1704811
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibisistani, "A Computationally Improved Model of Brain Activity in Visual Attentional State", Advances in Cognitive Science 19, no.1 (2017): 1. magiran.com/p1704811
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، (1396). 'ارائه یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری'، فصلنامه تازه های علوم شناختی، 19(1)، صص.1. magiran.com/p1704811
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibisistani, (2017). 'A Computationally Improved Model of Brain Activity in Visual Attentional State', Advances in Cognitive Science, 19(1), pp.1. magiran.com/p1704811
سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی. "ارائه یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری". فصلنامه تازه های علوم شناختی، 19 ،1 ، 1396، 1. magiran.com/p1704811
Seyyed Abed Hosseini; Mohammad Bagher Naghibisistani. "A Computationally Improved Model of Brain Activity in Visual Attentional State", Advances in Cognitive Science, 19, 1, 2017, 1. magiran.com/p1704811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال