ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Seyed Asghar Havaei, Mehrdad Halaji, Sinisa Vidovic, Jo-Anne R. Dillon, Mohsen Karbalaei, Fahimeh Ghanbari, Amirmorteza Ebrahimzadeh Namvar, Bahram Nasr Esfahani, Seyed Mehdi Havaei, Amir Azimian, (2017). Prevalence and Genotyping of Methicillin-Resistant and - Susceptible Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients in a University Hospital, Isfahan, Iran, Jundishapur Journal of Microbiology, 10(5), 4. magiran.com/p1704992
Seyed Asghar Havaei, Mehrdad Halaji, Sinisa Vidovic, Jo-Anne R. Dillon, Mohsen Karbalaei, Fahimeh Ghanbari, Amirmorteza Ebrahimzadeh Namvar, Bahram Nasr Esfahani, Seyed Mehdi Havaei, Amir Azimian, Prevalence and Genotyping of Methicillin-Resistant and - Susceptible Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients in a University Hospital, Isfahan, Iran, Jundishapur Journal of Microbiology, 2017; 10(5): 4. magiran.com/p1704992
Seyed Asghar Havaei, Mehrdad Halaji, Sinisa Vidovic, Jo-Anne R. Dillon, Mohsen Karbalaei, Fahimeh Ghanbari, Amirmorteza Ebrahimzadeh Namvar, Bahram Nasr Esfahani, Seyed Mehdi Havaei, Amir Azimian, "Prevalence and Genotyping of Methicillin-Resistant and - Susceptible Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients in a University Hospital, Isfahan, Iran", Jundishapur Journal of Microbiology 10, no.5 (2017): 4. magiran.com/p1704992
Seyed Asghar Havaei, Mehrdad Halaji, Sinisa Vidovic, Jo-Anne R. Dillon, Mohsen Karbalaei, Fahimeh Ghanbari, Amirmorteza Ebrahimzadeh Namvar, Bahram Nasr Esfahani, Seyed Mehdi Havaei, Amir Azimian, (2017). 'Prevalence and Genotyping of Methicillin-Resistant and - Susceptible Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients in a University Hospital, Isfahan, Iran', Jundishapur Journal of Microbiology, 10(5), pp.4. magiran.com/p1704992
Seyed Asghar Havaei; Mehrdad Halaji; Sinisa Vidovic; Jo-Anne R. Dillon; Mohsen Karbalaei; Fahimeh Ghanbari; Amirmorteza Ebrahimzadeh Namvar; Bahram Nasr Esfahani; Seyed Mehdi Havaei; Amir Azimian. "Prevalence and Genotyping of Methicillin-Resistant and - Susceptible Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients in a University Hospital, Isfahan, Iran", Jundishapur Journal of Microbiology, 10, 5, 2017, 4. magiran.com/p1704992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال