ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل زاهد بابلان، شیدا برقی، (1396). مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم، فصلنامه روان شناسی و دین، 10(2)، 109. magiran.com/p1705101
Adel Zahed Babolan, Sheida Borghi, (2017). A Comparative Study of the Death Anxiety, Loneliness and Attachment to God among the People with Cancer, People with Heart Diseases and Healthy People, Ravanshenasi Va Din, 10(2), 109. magiran.com/p1705101
عادل زاهد بابلان، شیدا برقی، مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم. فصلنامه روان شناسی و دین، 1396؛ 10(2): 109. magiran.com/p1705101
Adel Zahed Babolan, Sheida Borghi, A Comparative Study of the Death Anxiety, Loneliness and Attachment to God among the People with Cancer, People with Heart Diseases and Healthy People, Ravanshenasi Va Din, 2017; 10(2): 109. magiran.com/p1705101
عادل زاهد بابلان، شیدا برقی، "مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم"، فصلنامه روان شناسی و دین 10، شماره 2 (1396): 109. magiran.com/p1705101
Adel Zahed Babolan, Sheida Borghi, "A Comparative Study of the Death Anxiety, Loneliness and Attachment to God among the People with Cancer, People with Heart Diseases and Healthy People", Ravanshenasi Va Din 10, no.2 (2017): 109. magiran.com/p1705101
عادل زاهد بابلان، شیدا برقی، (1396). 'مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم'، فصلنامه روان شناسی و دین، 10(2)، صص.109. magiran.com/p1705101
Adel Zahed Babolan, Sheida Borghi, (2017). 'A Comparative Study of the Death Anxiety, Loneliness and Attachment to God among the People with Cancer, People with Heart Diseases and Healthy People', Ravanshenasi Va Din, 10(2), pp.109. magiran.com/p1705101
عادل زاهد بابلان؛ شیدا برقی. "مقایسه اضطراب مرگ، احساس تنهایی و دلبستگی به خدا، در بین بیماران سرطانی، بیماران قلبی و افراد سالم". فصلنامه روان شناسی و دین، 10 ،2 ، 1396، 109. magiran.com/p1705101
Adel Zahed Babolan; Sheida Borghi. "A Comparative Study of the Death Anxiety, Loneliness and Attachment to God among the People with Cancer, People with Heart Diseases and Healthy People", Ravanshenasi Va Din, 10, 2, 2017, 109. magiran.com/p1705101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال