ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن چکنی مقدم ، زهرا طهماسبی، هادی شفاهی مقدم، احمد احمدی خلجی، (1396). بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و ایزوتوپ های استرانسیوم-نئودیمیم سنگ های آتشفشانی و دایک های واقع در واحدهای رسوبی میوسن در ناحیه اسکر (شمال شرق بافت، استان کرمان) (زون ارومیه دختر)، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(2)، 259-278. magiran.com/p1705240
Mohsen Moghadam , (2017). Investigation on mineralogy, geochemistry characteristics and Sr-Nd isotopic analysis for volcanic rocks and dikes covered by Miocene sedimentary sequences in the Sker area, NE Baft city in Kerman Province (Urumieh-Dokhtar zone), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(2), 259-278. magiran.com/p1705240
محسن چکنی مقدم ، زهرا طهماسبی، هادی شفاهی مقدم، احمد احمدی خلجی، بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و ایزوتوپ های استرانسیوم-نئودیمیم سنگ های آتشفشانی و دایک های واقع در واحدهای رسوبی میوسن در ناحیه اسکر (شمال شرق بافت، استان کرمان) (زون ارومیه دختر). مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1396؛ 25(2): 259-278. magiran.com/p1705240
Mohsen Moghadam , Investigation on mineralogy, geochemistry characteristics and Sr-Nd isotopic analysis for volcanic rocks and dikes covered by Miocene sedimentary sequences in the Sker area, NE Baft city in Kerman Province (Urumieh-Dokhtar zone), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2017; 25(2): 259-278. magiran.com/p1705240
محسن چکنی مقدم ، زهرا طهماسبی، هادی شفاهی مقدم، احمد احمدی خلجی، "بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و ایزوتوپ های استرانسیوم-نئودیمیم سنگ های آتشفشانی و دایک های واقع در واحدهای رسوبی میوسن در ناحیه اسکر (شمال شرق بافت، استان کرمان) (زون ارومیه دختر)"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 25، شماره 2 (1396): 259-278. magiran.com/p1705240
Mohsen Moghadam , "Investigation on mineralogy, geochemistry characteristics and Sr-Nd isotopic analysis for volcanic rocks and dikes covered by Miocene sedimentary sequences in the Sker area, NE Baft city in Kerman Province (Urumieh-Dokhtar zone)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 25, no.2 (2017): 259-278. magiran.com/p1705240
محسن چکنی مقدم ، زهرا طهماسبی، هادی شفاهی مقدم، احمد احمدی خلجی، (1396). 'بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و ایزوتوپ های استرانسیوم-نئودیمیم سنگ های آتشفشانی و دایک های واقع در واحدهای رسوبی میوسن در ناحیه اسکر (شمال شرق بافت، استان کرمان) (زون ارومیه دختر)'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25(2)، صص.259-278. magiran.com/p1705240
Mohsen Moghadam , (2017). 'Investigation on mineralogy, geochemistry characteristics and Sr-Nd isotopic analysis for volcanic rocks and dikes covered by Miocene sedimentary sequences in the Sker area, NE Baft city in Kerman Province (Urumieh-Dokhtar zone)', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(2), pp.259-278. magiran.com/p1705240
محسن چکنی مقدم ؛ زهرا طهماسبی؛ هادی شفاهی مقدم؛ احمد احمدی خلجی. "بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و ایزوتوپ های استرانسیوم-نئودیمیم سنگ های آتشفشانی و دایک های واقع در واحدهای رسوبی میوسن در ناحیه اسکر (شمال شرق بافت، استان کرمان) (زون ارومیه دختر)". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 25 ،2 ، 1396، 259-278. magiran.com/p1705240
Mohsen Moghadam . "Investigation on mineralogy, geochemistry characteristics and Sr-Nd isotopic analysis for volcanic rocks and dikes covered by Miocene sedimentary sequences in the Sker area, NE Baft city in Kerman Province (Urumieh-Dokhtar zone)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25, 2, 2017, 259-278. magiran.com/p1705240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال