ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن خان زاده، نوید قوی حسین زاده، (1396). برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 201-209. magiran.com/p1705740
Hassan Khanzadeh, Navid Ghavi Hossein-Zadeh, (2017). Estimation of Genetic Parameters and Genetic Trends of Somatic Cell Score in Iranian Holsteins, Research On Animal Production, 8(15), 201-209. magiran.com/p1705740
حسن خان زاده، نوید قوی حسین زاده، برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 201-209. magiran.com/p1705740
Hassan Khanzadeh, Navid Ghavi Hossein-Zadeh, Estimation of Genetic Parameters and Genetic Trends of Somatic Cell Score in Iranian Holsteins, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 201-209. magiran.com/p1705740
حسن خان زاده، نوید قوی حسین زاده، "برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 201-209. magiran.com/p1705740
Hassan Khanzadeh, Navid Ghavi Hossein-Zadeh, "Estimation of Genetic Parameters and Genetic Trends of Somatic Cell Score in Iranian Holsteins", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 201-209. magiran.com/p1705740
حسن خان زاده، نوید قوی حسین زاده، (1396). 'برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.201-209. magiran.com/p1705740
Hassan Khanzadeh, Navid Ghavi Hossein-Zadeh, (2017). 'Estimation of Genetic Parameters and Genetic Trends of Somatic Cell Score in Iranian Holsteins', Research On Animal Production, 8(15), pp.201-209. magiran.com/p1705740
حسن خان زاده؛ نوید قوی حسین زاده. "برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 201-209. magiran.com/p1705740
Hassan Khanzadeh; Navid Ghavi Hossein-Zadeh. "Estimation of Genetic Parameters and Genetic Trends of Somatic Cell Score in Iranian Holsteins", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 201-209. magiran.com/p1705740
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال