ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مختارعلی عباسی، حکیمه امامقلی بگلی، شعله قربانی، (1396). برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 195-200. magiran.com/p1705741
Mokhtar Ali Abbasi, Hakimeh Emamgholi Begli, Sholeh Ghorbani, (2017). Estimation of (Co)Variance Components of Egg Quality Traits for Fars Native Fowls, Research On Animal Production, 8(15), 195-200. magiran.com/p1705741
مختارعلی عباسی، حکیمه امامقلی بگلی، شعله قربانی، برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 195-200. magiran.com/p1705741
Mokhtar Ali Abbasi, Hakimeh Emamgholi Begli, Sholeh Ghorbani, Estimation of (Co)Variance Components of Egg Quality Traits for Fars Native Fowls, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 195-200. magiran.com/p1705741
مختارعلی عباسی، حکیمه امامقلی بگلی، شعله قربانی، "برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 195-200. magiran.com/p1705741
Mokhtar Ali Abbasi, Hakimeh Emamgholi Begli, Sholeh Ghorbani, "Estimation of (Co)Variance Components of Egg Quality Traits for Fars Native Fowls", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 195-200. magiran.com/p1705741
مختارعلی عباسی، حکیمه امامقلی بگلی، شعله قربانی، (1396). 'برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.195-200. magiran.com/p1705741
Mokhtar Ali Abbasi, Hakimeh Emamgholi Begli, Sholeh Ghorbani, (2017). 'Estimation of (Co)Variance Components of Egg Quality Traits for Fars Native Fowls', Research On Animal Production, 8(15), pp.195-200. magiran.com/p1705741
مختارعلی عباسی؛ حکیمه امامقلی بگلی؛ شعله قربانی. "برآورد مولفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 195-200. magiran.com/p1705741
Mokhtar Ali Abbasi; Hakimeh Emamgholi Begli; Sholeh Ghorbani. "Estimation of (Co)Variance Components of Egg Quality Traits for Fars Native Fowls", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 195-200. magiran.com/p1705741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال