ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سربازشندی، عباس پاکدل، حسین مهربانی یگانه، صادق علیجانی، (1396). شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 171-176. magiran.com/p1705744
Fatemeh Sarbazshendi, Abbas Pakdel, Hasan Mehrabani Yeganeh, Sadegh Alijani, (2017). Detection of Major Genes for Body Weight Traits at Birth and Six Weeks of Age in a Commercial Broiler Line using Bayesian Segregation Method, Research On Animal Production, 8(15), 171-176. magiran.com/p1705744
فاطمه سربازشندی، عباس پاکدل، حسین مهربانی یگانه، صادق علیجانی، شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 171-176. magiran.com/p1705744
Fatemeh Sarbazshendi, Abbas Pakdel, Hasan Mehrabani Yeganeh, Sadegh Alijani, Detection of Major Genes for Body Weight Traits at Birth and Six Weeks of Age in a Commercial Broiler Line using Bayesian Segregation Method, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 171-176. magiran.com/p1705744
فاطمه سربازشندی، عباس پاکدل، حسین مهربانی یگانه، صادق علیجانی، "شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 171-176. magiran.com/p1705744
Fatemeh Sarbazshendi, Abbas Pakdel, Hasan Mehrabani Yeganeh, Sadegh Alijani, "Detection of Major Genes for Body Weight Traits at Birth and Six Weeks of Age in a Commercial Broiler Line using Bayesian Segregation Method", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 171-176. magiran.com/p1705744
فاطمه سربازشندی، عباس پاکدل، حسین مهربانی یگانه، صادق علیجانی، (1396). 'شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.171-176. magiran.com/p1705744
Fatemeh Sarbazshendi, Abbas Pakdel, Hasan Mehrabani Yeganeh, Sadegh Alijani, (2017). 'Detection of Major Genes for Body Weight Traits at Birth and Six Weeks of Age in a Commercial Broiler Line using Bayesian Segregation Method', Research On Animal Production, 8(15), pp.171-176. magiran.com/p1705744
فاطمه سربازشندی؛ عباس پاکدل؛ حسین مهربانی یگانه؛ صادق علیجانی. "شناسایی ژن های عمده صفات وزن یک روزگی و شش هفتگی در یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش تفرق بیزی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 171-176. magiran.com/p1705744
Fatemeh Sarbazshendi; Abbas Pakdel; Hasan Mehrabani Yeganeh; Sadegh Alijani. "Detection of Major Genes for Body Weight Traits at Birth and Six Weeks of Age in a Commercial Broiler Line using Bayesian Segregation Method", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 171-176. magiran.com/p1705744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال