ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه سیددخت، حامد احمدی، علی اصغر اسلمی نژاد، علی مسعودی نژاد، محمدرضا نصیری، بلال صادقی، (1396). شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 161-170. magiran.com/p1705745
Atefeh Seyeddokht, Hamed Ahmadi, Ali Asghar Aslaminejad, Ali Masoudi-Nejad, Mohammadreza Nassiri, Balal Sadeghi, (2017). Detecting of Functional Short Non-Coding RNAs using Bioinformatics Methods in Sheep and Goat, Research On Animal Production, 8(15), 161-170. magiran.com/p1705745
عاطفه سیددخت، حامد احمدی، علی اصغر اسلمی نژاد، علی مسعودی نژاد، محمدرضا نصیری، بلال صادقی، شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 161-170. magiran.com/p1705745
Atefeh Seyeddokht, Hamed Ahmadi, Ali Asghar Aslaminejad, Ali Masoudi-Nejad, Mohammadreza Nassiri, Balal Sadeghi, Detecting of Functional Short Non-Coding RNAs using Bioinformatics Methods in Sheep and Goat, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 161-170. magiran.com/p1705745
عاطفه سیددخت، حامد احمدی، علی اصغر اسلمی نژاد، علی مسعودی نژاد، محمدرضا نصیری، بلال صادقی، "شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 161-170. magiran.com/p1705745
Atefeh Seyeddokht, Hamed Ahmadi, Ali Asghar Aslaminejad, Ali Masoudi-Nejad, Mohammadreza Nassiri, Balal Sadeghi, "Detecting of Functional Short Non-Coding RNAs using Bioinformatics Methods in Sheep and Goat", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 161-170. magiran.com/p1705745
عاطفه سیددخت، حامد احمدی، علی اصغر اسلمی نژاد، علی مسعودی نژاد، محمدرضا نصیری، بلال صادقی، (1396). 'شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.161-170. magiran.com/p1705745
Atefeh Seyeddokht, Hamed Ahmadi, Ali Asghar Aslaminejad, Ali Masoudi-Nejad, Mohammadreza Nassiri, Balal Sadeghi, (2017). 'Detecting of Functional Short Non-Coding RNAs using Bioinformatics Methods in Sheep and Goat', Research On Animal Production, 8(15), pp.161-170. magiran.com/p1705745
عاطفه سیددخت؛ حامد احمدی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ علی مسعودی نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ بلال صادقی. "شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 161-170. magiran.com/p1705745
Atefeh Seyeddokht; Hamed Ahmadi; Ali Asghar Aslaminejad; Ali Masoudi-Nejad; Mohammadreza Nassiri; Balal Sadeghi. "Detecting of Functional Short Non-Coding RNAs using Bioinformatics Methods in Sheep and Goat", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 161-170. magiran.com/p1705745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال