ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی حسین پور مشهدی، مهدی الهی ترشیزی، شهاب احتشام قرابی، (1396). توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیرخطی رشد، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 155-160. magiran.com/p1705746
Mojtaba Hosseinpour Mashhadi, Mehdi Elahi Torshizi, Shahab Ehtesham Gharaee, (2017). Description of Growth Curve in Male and Female Lambs of Baluchi Breed by Application of Nonlinear Growth Models, Research On Animal Production, 8(15), 155-160. magiran.com/p1705746
مجتبی حسین پور مشهدی، مهدی الهی ترشیزی، شهاب احتشام قرابی، توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیرخطی رشد. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 155-160. magiran.com/p1705746
Mojtaba Hosseinpour Mashhadi, Mehdi Elahi Torshizi, Shahab Ehtesham Gharaee, Description of Growth Curve in Male and Female Lambs of Baluchi Breed by Application of Nonlinear Growth Models, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 155-160. magiran.com/p1705746
مجتبی حسین پور مشهدی، مهدی الهی ترشیزی، شهاب احتشام قرابی، "توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیرخطی رشد"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 155-160. magiran.com/p1705746
Mojtaba Hosseinpour Mashhadi, Mehdi Elahi Torshizi, Shahab Ehtesham Gharaee, "Description of Growth Curve in Male and Female Lambs of Baluchi Breed by Application of Nonlinear Growth Models", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 155-160. magiran.com/p1705746
مجتبی حسین پور مشهدی، مهدی الهی ترشیزی، شهاب احتشام قرابی، (1396). 'توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیرخطی رشد'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.155-160. magiran.com/p1705746
Mojtaba Hosseinpour Mashhadi, Mehdi Elahi Torshizi, Shahab Ehtesham Gharaee, (2017). 'Description of Growth Curve in Male and Female Lambs of Baluchi Breed by Application of Nonlinear Growth Models', Research On Animal Production, 8(15), pp.155-160. magiran.com/p1705746
مجتبی حسین پور مشهدی؛ مهدی الهی ترشیزی؛ شهاب احتشام قرابی. "توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیرخطی رشد". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 155-160. magiran.com/p1705746
Mojtaba Hosseinpour Mashhadi; Mehdi Elahi Torshizi; Shahab Ehtesham Gharaee. "Description of Growth Curve in Male and Female Lambs of Baluchi Breed by Application of Nonlinear Growth Models", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 155-160. magiran.com/p1705746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال