ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بانه، اردشیر نجاتی جوارمی، قدرت رحیمی میانجی، محمود هنرور، (1396). ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش های بیزی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 149-154. magiran.com/p1705747
Hasan Baneh, Ardeshirnejati Javaremi, Ghodrat Rahimi-Mianji, Mahmood Honarvar, (2017). Genomic Evaluation of Threshold Traits with Different Genetic Architecture using Bayesian Approaches, Research On Animal Production, 8(15), 149-154. magiran.com/p1705747
حسن بانه، اردشیر نجاتی جوارمی، قدرت رحیمی میانجی، محمود هنرور، ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش های بیزی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 149-154. magiran.com/p1705747
Hasan Baneh, Ardeshirnejati Javaremi, Ghodrat Rahimi-Mianji, Mahmood Honarvar, Genomic Evaluation of Threshold Traits with Different Genetic Architecture using Bayesian Approaches, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 149-154. magiran.com/p1705747
حسن بانه، اردشیر نجاتی جوارمی، قدرت رحیمی میانجی، محمود هنرور، "ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش های بیزی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 149-154. magiran.com/p1705747
Hasan Baneh, Ardeshirnejati Javaremi, Ghodrat Rahimi-Mianji, Mahmood Honarvar, "Genomic Evaluation of Threshold Traits with Different Genetic Architecture using Bayesian Approaches", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 149-154. magiran.com/p1705747
حسن بانه، اردشیر نجاتی جوارمی، قدرت رحیمی میانجی، محمود هنرور، (1396). 'ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش های بیزی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.149-154. magiran.com/p1705747
Hasan Baneh, Ardeshirnejati Javaremi, Ghodrat Rahimi-Mianji, Mahmood Honarvar, (2017). 'Genomic Evaluation of Threshold Traits with Different Genetic Architecture using Bayesian Approaches', Research On Animal Production, 8(15), pp.149-154. magiran.com/p1705747
حسن بانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ محمود هنرور. "ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش های بیزی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 149-154. magiran.com/p1705747
Hasan Baneh; Ardeshirnejati Javaremi; Ghodrat Rahimi-Mianji; Mahmood Honarvar. "Genomic Evaluation of Threshold Traits with Different Genetic Architecture using Bayesian Approaches", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 149-154. magiran.com/p1705747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال