ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام رضوان نژاد، آزاده بوستان، صفا لطفی، (1396). مقایسه عملکرد تولیدمثل دو لاین خالص بلدرچین ژاپنی و آمیخته های حاصل از آن ها، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 144-148. magiran.com/p1705748
Elham Rezvannejad, Azadeh Boustan, Safa Lotfi, (2017). Comparison of Reproductive Performance of Two Pure Lines of Japanese Quail and Their Reciprocal Crosses, Research On Animal Production, 8(15), 144-148. magiran.com/p1705748
الهام رضوان نژاد، آزاده بوستان، صفا لطفی، مقایسه عملکرد تولیدمثل دو لاین خالص بلدرچین ژاپنی و آمیخته های حاصل از آن ها. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 144-148. magiran.com/p1705748
Elham Rezvannejad, Azadeh Boustan, Safa Lotfi, Comparison of Reproductive Performance of Two Pure Lines of Japanese Quail and Their Reciprocal Crosses, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 144-148. magiran.com/p1705748
الهام رضوان نژاد، آزاده بوستان، صفا لطفی، "مقایسه عملکرد تولیدمثل دو لاین خالص بلدرچین ژاپنی و آمیخته های حاصل از آن ها"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 144-148. magiran.com/p1705748
Elham Rezvannejad, Azadeh Boustan, Safa Lotfi, "Comparison of Reproductive Performance of Two Pure Lines of Japanese Quail and Their Reciprocal Crosses", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 144-148. magiran.com/p1705748
الهام رضوان نژاد، آزاده بوستان، صفا لطفی، (1396). 'مقایسه عملکرد تولیدمثل دو لاین خالص بلدرچین ژاپنی و آمیخته های حاصل از آن ها'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.144-148. magiran.com/p1705748
Elham Rezvannejad, Azadeh Boustan, Safa Lotfi, (2017). 'Comparison of Reproductive Performance of Two Pure Lines of Japanese Quail and Their Reciprocal Crosses', Research On Animal Production, 8(15), pp.144-148. magiran.com/p1705748
الهام رضوان نژاد؛ آزاده بوستان؛ صفا لطفی. "مقایسه عملکرد تولیدمثل دو لاین خالص بلدرچین ژاپنی و آمیخته های حاصل از آن ها". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 144-148. magiran.com/p1705748
Elham Rezvannejad; Azadeh Boustan; Safa Lotfi. "Comparison of Reproductive Performance of Two Pure Lines of Japanese Quail and Their Reciprocal Crosses", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 144-148. magiran.com/p1705748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال