ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی دیرنده، علی رضایی، محسن کاظمی، وحید واحدی، (1396). تاثیر هورمون آزادکننده گونادوتروپین (GnRH) و سیدرگذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ ومیر جنینی، فاصله دو تلقیح و درصد گیرایی گاوهای هلشتاین، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 138-143. magiran.com/p1705749
Essa Dirandeh, Ali Rezaei Roodbari, Mohsen Kazemi, Vahid Vahedi, (2017). Effect of Gondaotropin Releasing Hormone Administration (GnRH) and CIDR Insert after Artificial Insemination on Fetus Loss, AI Interval and Conception, Research On Animal Production, 8(15), 138-143. magiran.com/p1705749
عیسی دیرنده، علی رضایی، محسن کاظمی، وحید واحدی، تاثیر هورمون آزادکننده گونادوتروپین (GnRH) و سیدرگذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ ومیر جنینی، فاصله دو تلقیح و درصد گیرایی گاوهای هلشتاین. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 138-143. magiran.com/p1705749
Essa Dirandeh, Ali Rezaei Roodbari, Mohsen Kazemi, Vahid Vahedi, Effect of Gondaotropin Releasing Hormone Administration (GnRH) and CIDR Insert after Artificial Insemination on Fetus Loss, AI Interval and Conception, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 138-143. magiran.com/p1705749
عیسی دیرنده، علی رضایی، محسن کاظمی، وحید واحدی، "تاثیر هورمون آزادکننده گونادوتروپین (GnRH) و سیدرگذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ ومیر جنینی، فاصله دو تلقیح و درصد گیرایی گاوهای هلشتاین"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 138-143. magiran.com/p1705749
Essa Dirandeh, Ali Rezaei Roodbari, Mohsen Kazemi, Vahid Vahedi, "Effect of Gondaotropin Releasing Hormone Administration (GnRH) and CIDR Insert after Artificial Insemination on Fetus Loss, AI Interval and Conception", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 138-143. magiran.com/p1705749
عیسی دیرنده، علی رضایی، محسن کاظمی، وحید واحدی، (1396). 'تاثیر هورمون آزادکننده گونادوتروپین (GnRH) و سیدرگذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ ومیر جنینی، فاصله دو تلقیح و درصد گیرایی گاوهای هلشتاین'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.138-143. magiran.com/p1705749
Essa Dirandeh, Ali Rezaei Roodbari, Mohsen Kazemi, Vahid Vahedi, (2017). 'Effect of Gondaotropin Releasing Hormone Administration (GnRH) and CIDR Insert after Artificial Insemination on Fetus Loss, AI Interval and Conception', Research On Animal Production, 8(15), pp.138-143. magiran.com/p1705749
عیسی دیرنده؛ علی رضایی؛ محسن کاظمی؛ وحید واحدی. "تاثیر هورمون آزادکننده گونادوتروپین (GnRH) و سیدرگذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ ومیر جنینی، فاصله دو تلقیح و درصد گیرایی گاوهای هلشتاین". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 138-143. magiran.com/p1705749
Essa Dirandeh; Ali Rezaei Roodbari; Mohsen Kazemi; Vahid Vahedi. "Effect of Gondaotropin Releasing Hormone Administration (GnRH) and CIDR Insert after Artificial Insemination on Fetus Loss, AI Interval and Conception", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 138-143. magiran.com/p1705749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال