ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سبحانی راد، رضا زرقی، (1396). تاثیر استفاده از آنزیم برون زاد بر عملکرد رشد،برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 131-137. magiran.com/p1705750
Saeid Sobhanirad, Reza Zarghi, (2017). The Effect of Exogenous Enzymes on Growth Performance, Some Blood and Rumen Parameters of Brown Swiss Fattening Male Bulls, Research On Animal Production, 8(15), 131-137. magiran.com/p1705750
سعید سبحانی راد، رضا زرقی، تاثیر استفاده از آنزیم برون زاد بر عملکرد رشد،برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 131-137. magiran.com/p1705750
Saeid Sobhanirad, Reza Zarghi, The Effect of Exogenous Enzymes on Growth Performance, Some Blood and Rumen Parameters of Brown Swiss Fattening Male Bulls, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 131-137. magiran.com/p1705750
سعید سبحانی راد، رضا زرقی، "تاثیر استفاده از آنزیم برون زاد بر عملکرد رشد،برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 131-137. magiran.com/p1705750
Saeid Sobhanirad, Reza Zarghi, "The Effect of Exogenous Enzymes on Growth Performance, Some Blood and Rumen Parameters of Brown Swiss Fattening Male Bulls", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 131-137. magiran.com/p1705750
سعید سبحانی راد، رضا زرقی، (1396). 'تاثیر استفاده از آنزیم برون زاد بر عملکرد رشد،برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.131-137. magiran.com/p1705750
Saeid Sobhanirad, Reza Zarghi, (2017). 'The Effect of Exogenous Enzymes on Growth Performance, Some Blood and Rumen Parameters of Brown Swiss Fattening Male Bulls', Research On Animal Production, 8(15), pp.131-137. magiran.com/p1705750
سعید سبحانی راد؛ رضا زرقی. "تاثیر استفاده از آنزیم برون زاد بر عملکرد رشد،برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های نر پرواری نژاد براون سوئیس". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 131-137. magiran.com/p1705750
Saeid Sobhanirad; Reza Zarghi. "The Effect of Exogenous Enzymes on Growth Performance, Some Blood and Rumen Parameters of Brown Swiss Fattening Male Bulls", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 131-137. magiran.com/p1705750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال