ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد معتمدی، سید مظفر مهدی زاده تکلیمی، (1396). تاثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و عیار پادتن علیه نیوکاسل در مرغ های تخم گذار تجاری، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 124-130. magiran.com/p1705751
Seyed Mohammad Motamedi, Seyed Mozafar Mehdizade Taklimi, (2017). The Effects of Different Levels of Garlic and Fenugreek Powder on Performance, Egg Quality and Hematological Parameters and Antibody Titer of Commercial Laying Hens, Research On Animal Production, 8(15), 124-130. magiran.com/p1705751
سید محمد معتمدی، سید مظفر مهدی زاده تکلیمی، تاثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و عیار پادتن علیه نیوکاسل در مرغ های تخم گذار تجاری. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 124-130. magiran.com/p1705751
Seyed Mohammad Motamedi, Seyed Mozafar Mehdizade Taklimi, The Effects of Different Levels of Garlic and Fenugreek Powder on Performance, Egg Quality and Hematological Parameters and Antibody Titer of Commercial Laying Hens, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 124-130. magiran.com/p1705751
سید محمد معتمدی، سید مظفر مهدی زاده تکلیمی، "تاثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و عیار پادتن علیه نیوکاسل در مرغ های تخم گذار تجاری"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 124-130. magiran.com/p1705751
Seyed Mohammad Motamedi, Seyed Mozafar Mehdizade Taklimi, "The Effects of Different Levels of Garlic and Fenugreek Powder on Performance, Egg Quality and Hematological Parameters and Antibody Titer of Commercial Laying Hens", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 124-130. magiran.com/p1705751
سید محمد معتمدی، سید مظفر مهدی زاده تکلیمی، (1396). 'تاثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و عیار پادتن علیه نیوکاسل در مرغ های تخم گذار تجاری'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.124-130. magiran.com/p1705751
Seyed Mohammad Motamedi, Seyed Mozafar Mehdizade Taklimi, (2017). 'The Effects of Different Levels of Garlic and Fenugreek Powder on Performance, Egg Quality and Hematological Parameters and Antibody Titer of Commercial Laying Hens', Research On Animal Production, 8(15), pp.124-130. magiran.com/p1705751
سید محمد معتمدی؛ سید مظفر مهدی زاده تکلیمی. "تاثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و سیر بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و عیار پادتن علیه نیوکاسل در مرغ های تخم گذار تجاری". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 124-130. magiran.com/p1705751
Seyed Mohammad Motamedi; Seyed Mozafar Mehdizade Taklimi. "The Effects of Different Levels of Garlic and Fenugreek Powder on Performance, Egg Quality and Hematological Parameters and Antibody Titer of Commercial Laying Hens", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 124-130. magiran.com/p1705751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال