ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد دوستی، محمدرضا نصیری، مجتبی طهمورث پور، علیرضا حق پرست، سعید زیبایی، (1396). طراحی، ساخت و بیان اپی توپ های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 115-123. magiran.com/p1705752
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Mojtaba Tahmoorespur, Alireza Haghparast, Saeed Zibaei, (2017). Design and Construction of Multiple-Epitope Recombinant Vaccine Against Foot-and-Mouth Disease Virus Type O, Research On Animal Production, 8(15), 115-123. magiran.com/p1705752
محمد دوستی، محمدرضا نصیری، مجتبی طهمورث پور، علیرضا حق پرست، سعید زیبایی، طراحی، ساخت و بیان اپی توپ های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 115-123. magiran.com/p1705752
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Mojtaba Tahmoorespur, Alireza Haghparast, Saeed Zibaei, Design and Construction of Multiple-Epitope Recombinant Vaccine Against Foot-and-Mouth Disease Virus Type O, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 115-123. magiran.com/p1705752
محمد دوستی، محمدرضا نصیری، مجتبی طهمورث پور، علیرضا حق پرست، سعید زیبایی، "طراحی، ساخت و بیان اپی توپ های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 115-123. magiran.com/p1705752
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Mojtaba Tahmoorespur, Alireza Haghparast, Saeed Zibaei, "Design and Construction of Multiple-Epitope Recombinant Vaccine Against Foot-and-Mouth Disease Virus Type O", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 115-123. magiran.com/p1705752
محمد دوستی، محمدرضا نصیری، مجتبی طهمورث پور، علیرضا حق پرست، سعید زیبایی، (1396). 'طراحی، ساخت و بیان اپی توپ های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.115-123. magiran.com/p1705752
Mohammad Doosti, Mohammadreza Nassiri, Mojtaba Tahmoorespur, Alireza Haghparast, Saeed Zibaei, (2017). 'Design and Construction of Multiple-Epitope Recombinant Vaccine Against Foot-and-Mouth Disease Virus Type O', Research On Animal Production, 8(15), pp.115-123. magiran.com/p1705752
محمد دوستی؛ محمدرضا نصیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ علیرضا حق پرست؛ سعید زیبایی. "طراحی، ساخت و بیان اپی توپ های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 115-123. magiran.com/p1705752
Mohammad Doosti; Mohammadreza Nassiri; Mojtaba Tahmoorespur; Alireza Haghparast; Saeed Zibaei. "Design and Construction of Multiple-Epitope Recombinant Vaccine Against Foot-and-Mouth Disease Virus Type O", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 115-123. magiran.com/p1705752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال