ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فضائلی، سمیه سلیمانی، یوسف روزبهان، (1396). بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 96-104. magiran.com/p1705754
Hassan Fazaeli, Somayeh Solaymani, Yousef Rouzbahan, (2017). Nutritive Value and Performance of Cereal Green Fodder Yield in Hydroponic System, Research On Animal Production, 8(15), 96-104. magiran.com/p1705754
حسن فضائلی، سمیه سلیمانی، یوسف روزبهان، بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 96-104. magiran.com/p1705754
Hassan Fazaeli, Somayeh Solaymani, Yousef Rouzbahan, Nutritive Value and Performance of Cereal Green Fodder Yield in Hydroponic System, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 96-104. magiran.com/p1705754
حسن فضائلی، سمیه سلیمانی، یوسف روزبهان، "بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 96-104. magiran.com/p1705754
Hassan Fazaeli, Somayeh Solaymani, Yousef Rouzbahan, "Nutritive Value and Performance of Cereal Green Fodder Yield in Hydroponic System", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 96-104. magiran.com/p1705754
حسن فضائلی، سمیه سلیمانی، یوسف روزبهان، (1396). 'بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.96-104. magiran.com/p1705754
Hassan Fazaeli, Somayeh Solaymani, Yousef Rouzbahan, (2017). 'Nutritive Value and Performance of Cereal Green Fodder Yield in Hydroponic System', Research On Animal Production, 8(15), pp.96-104. magiran.com/p1705754
حسن فضائلی؛ سمیه سلیمانی؛ یوسف روزبهان. "بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 96-104. magiran.com/p1705754
Hassan Fazaeli; Somayeh Solaymani; Yousef Rouzbahan. "Nutritive Value and Performance of Cereal Green Fodder Yield in Hydroponic System", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 96-104. magiran.com/p1705754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال