ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آناهیتا تیموری چمه بن، اسدالله تیموری یانسری، یدالله چاشنی دل، علیرضا جعفری صیادی، (1396). بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 84-95. magiran.com/p1705755
Anahita Teimoury Chamebon, Asadollah Teimori Yanesari, Yadollah Chashnidel, Alireza Gafary Sayadi, (2017). Study of Chemical Composition, Quality and Ruminal Degradability Parameters of Silaged Orange Pulp with Wheat Straw and Urea, Research On Animal Production, 8(15), 84-95. magiran.com/p1705755
آناهیتا تیموری چمه بن، اسدالله تیموری یانسری، یدالله چاشنی دل، علیرضا جعفری صیادی، بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 84-95. magiran.com/p1705755
Anahita Teimoury Chamebon, Asadollah Teimori Yanesari, Yadollah Chashnidel, Alireza Gafary Sayadi, Study of Chemical Composition, Quality and Ruminal Degradability Parameters of Silaged Orange Pulp with Wheat Straw and Urea, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 84-95. magiran.com/p1705755
آناهیتا تیموری چمه بن، اسدالله تیموری یانسری، یدالله چاشنی دل، علیرضا جعفری صیادی، "بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 84-95. magiran.com/p1705755
Anahita Teimoury Chamebon, Asadollah Teimori Yanesari, Yadollah Chashnidel, Alireza Gafary Sayadi, "Study of Chemical Composition, Quality and Ruminal Degradability Parameters of Silaged Orange Pulp with Wheat Straw and Urea", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 84-95. magiran.com/p1705755
آناهیتا تیموری چمه بن، اسدالله تیموری یانسری، یدالله چاشنی دل، علیرضا جعفری صیادی، (1396). 'بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.84-95. magiran.com/p1705755
Anahita Teimoury Chamebon, Asadollah Teimori Yanesari, Yadollah Chashnidel, Alireza Gafary Sayadi, (2017). 'Study of Chemical Composition, Quality and Ruminal Degradability Parameters of Silaged Orange Pulp with Wheat Straw and Urea', Research On Animal Production, 8(15), pp.84-95. magiran.com/p1705755
آناهیتا تیموری چمه بن؛ اسدالله تیموری یانسری؛ یدالله چاشنی دل؛ علیرضا جعفری صیادی. "بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 84-95. magiran.com/p1705755
Anahita Teimoury Chamebon; Asadollah Teimori Yanesari; Yadollah Chashnidel; Alireza Gafary Sayadi. "Study of Chemical Composition, Quality and Ruminal Degradability Parameters of Silaged Orange Pulp with Wheat Straw and Urea", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 84-95. magiran.com/p1705755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال