ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن احسانی، محمدمهدی شریفی حسینی، حسن صادقی پناه، امید دیانی، مسعود اسدی فوزی، (1396). اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله های کرکی رائینی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 76-83. magiran.com/p1705756
Mohsen Ehsani, Mohammad Mehdi Sharifi Hosseini, Hasan Sadeghi Panah, Omid Dayani, Masoud Asadi Foozi, (2017). The Effect of Slow-Release Mineral Supplements and eCG Injection on Twining, Birth Weight and Weaning Weigh to Fluffy Raeini Goats, Research On Animal Production, 8(15), 76-83. magiran.com/p1705756
محسن احسانی، محمدمهدی شریفی حسینی، حسن صادقی پناه، امید دیانی، مسعود اسدی فوزی، اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله های کرکی رائینی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 76-83. magiran.com/p1705756
Mohsen Ehsani, Mohammad Mehdi Sharifi Hosseini, Hasan Sadeghi Panah, Omid Dayani, Masoud Asadi Foozi, The Effect of Slow-Release Mineral Supplements and eCG Injection on Twining, Birth Weight and Weaning Weigh to Fluffy Raeini Goats, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 76-83. magiran.com/p1705756
محسن احسانی، محمدمهدی شریفی حسینی، حسن صادقی پناه، امید دیانی، مسعود اسدی فوزی، "اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله های کرکی رائینی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 76-83. magiran.com/p1705756
Mohsen Ehsani, Mohammad Mehdi Sharifi Hosseini, Hasan Sadeghi Panah, Omid Dayani, Masoud Asadi Foozi, "The Effect of Slow-Release Mineral Supplements and eCG Injection on Twining, Birth Weight and Weaning Weigh to Fluffy Raeini Goats", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 76-83. magiran.com/p1705756
محسن احسانی، محمدمهدی شریفی حسینی، حسن صادقی پناه، امید دیانی، مسعود اسدی فوزی، (1396). 'اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله های کرکی رائینی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.76-83. magiran.com/p1705756
Mohsen Ehsani, Mohammad Mehdi Sharifi Hosseini, Hasan Sadeghi Panah, Omid Dayani, Masoud Asadi Foozi, (2017). 'The Effect of Slow-Release Mineral Supplements and eCG Injection on Twining, Birth Weight and Weaning Weigh to Fluffy Raeini Goats', Research On Animal Production, 8(15), pp.76-83. magiran.com/p1705756
محسن احسانی؛ محمدمهدی شریفی حسینی؛ حسن صادقی پناه؛ امید دیانی؛ مسعود اسدی فوزی. "اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین ها بر دوقلوزایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بزغاله های کرکی رائینی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 76-83. magiran.com/p1705756
Mohsen Ehsani; Mohammad Mehdi Sharifi Hosseini; Hasan Sadeghi Panah; Omid Dayani; Masoud Asadi Foozi. "The Effect of Slow-Release Mineral Supplements and eCG Injection on Twining, Birth Weight and Weaning Weigh to Fluffy Raeini Goats", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 76-83. magiran.com/p1705756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال