ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام قربانی، تقی قورچی، پروین شورنگ، سعید زره داران، (1396). بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 58-67. magiran.com/p1705758
Behnam Ghorbani, Taghi Ghoorchi, Parvin Shawrang, Saeed Zerehdaran, (2017). Effects of Different Level of Gamma Irradiation on Barley and Soybean Seeds on Rumen Degradation Rate and Performance of Lambs, Research On Animal Production, 8(15), 58-67. magiran.com/p1705758
بهنام قربانی، تقی قورچی، پروین شورنگ، سعید زره داران، بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 58-67. magiran.com/p1705758
Behnam Ghorbani, Taghi Ghoorchi, Parvin Shawrang, Saeed Zerehdaran, Effects of Different Level of Gamma Irradiation on Barley and Soybean Seeds on Rumen Degradation Rate and Performance of Lambs, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 58-67. magiran.com/p1705758
بهنام قربانی، تقی قورچی، پروین شورنگ، سعید زره داران، "بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 58-67. magiran.com/p1705758
Behnam Ghorbani, Taghi Ghoorchi, Parvin Shawrang, Saeed Zerehdaran, "Effects of Different Level of Gamma Irradiation on Barley and Soybean Seeds on Rumen Degradation Rate and Performance of Lambs", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 58-67. magiran.com/p1705758
بهنام قربانی، تقی قورچی، پروین شورنگ، سعید زره داران، (1396). 'بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.58-67. magiran.com/p1705758
Behnam Ghorbani, Taghi Ghoorchi, Parvin Shawrang, Saeed Zerehdaran, (2017). 'Effects of Different Level of Gamma Irradiation on Barley and Soybean Seeds on Rumen Degradation Rate and Performance of Lambs', Research On Animal Production, 8(15), pp.58-67. magiran.com/p1705758
بهنام قربانی؛ تقی قورچی؛ پروین شورنگ؛ سعید زره داران. "بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 58-67. magiran.com/p1705758
Behnam Ghorbani; Taghi Ghoorchi; Parvin Shawrang; Saeed Zerehdaran. "Effects of Different Level of Gamma Irradiation on Barley and Soybean Seeds on Rumen Degradation Rate and Performance of Lambs", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 58-67. magiran.com/p1705758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال