ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید کلانتر، فریبرز خواجعلی، اکبر یعقوبفر، جواد پوررضا، محمدرضا اکبری، (1396). اثر جیره دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، 49-57. magiran.com/p1705759
Majid Kalantar, Fariborz Khajali, Akbar Yaghobfar, Javad Pourreza, Mohammad Reza Akbari, (2017). Effects of COMBO® Enzyme Supplemented Wheat and Wheat Bran Diet on Growth Performance and Digesta Physicochemical Properties of Broilers, Research On Animal Production, 8(15), 49-57. magiran.com/p1705759
مجید کلانتر، فریبرز خواجعلی، اکبر یعقوبفر، جواد پوررضا، محمدرضا اکبری، اثر جیره دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1396؛ 8(15): 49-57. magiran.com/p1705759
Majid Kalantar, Fariborz Khajali, Akbar Yaghobfar, Javad Pourreza, Mohammad Reza Akbari, Effects of COMBO® Enzyme Supplemented Wheat and Wheat Bran Diet on Growth Performance and Digesta Physicochemical Properties of Broilers, Research On Animal Production, 2017; 8(15): 49-57. magiran.com/p1705759
مجید کلانتر، فریبرز خواجعلی، اکبر یعقوبفر، جواد پوررضا، محمدرضا اکبری، "اثر جیره دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 8، شماره 15 (1396): 49-57. magiran.com/p1705759
Majid Kalantar, Fariborz Khajali, Akbar Yaghobfar, Javad Pourreza, Mohammad Reza Akbari, "Effects of COMBO® Enzyme Supplemented Wheat and Wheat Bran Diet on Growth Performance and Digesta Physicochemical Properties of Broilers", Research On Animal Production 8, no.15 (2017): 49-57. magiran.com/p1705759
مجید کلانتر، فریبرز خواجعلی، اکبر یعقوبفر، جواد پوررضا، محمدرضا اکبری، (1396). 'اثر جیره دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8(15)، صص.49-57. magiran.com/p1705759
Majid Kalantar, Fariborz Khajali, Akbar Yaghobfar, Javad Pourreza, Mohammad Reza Akbari, (2017). 'Effects of COMBO® Enzyme Supplemented Wheat and Wheat Bran Diet on Growth Performance and Digesta Physicochemical Properties of Broilers', Research On Animal Production, 8(15), pp.49-57. magiran.com/p1705759
مجید کلانتر؛ فریبرز خواجعلی؛ اکبر یعقوبفر؛ جواد پوررضا؛ محمدرضا اکبری. "اثر جیره دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 8 ،15 ، 1396، 49-57. magiran.com/p1705759
Majid Kalantar; Fariborz Khajali; Akbar Yaghobfar; Javad Pourreza; Mohammad Reza Akbari. "Effects of COMBO® Enzyme Supplemented Wheat and Wheat Bran Diet on Growth Performance and Digesta Physicochemical Properties of Broilers", Research On Animal Production, 8, 15, 2017, 49-57. magiran.com/p1705759
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال